Finanse

Zwolnienie właścicieli z części kosztów

Pytanie. Czy członkowie wspólnoty, którzy ponosić będą koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w nieruchomości wspólnej, osiągać będą z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem PIT? Jeżeli tak, to czy na wspólnocie ciążyć będą obowiązki płatnika podatku PIT? Odpowiedź. Zwolnienie z obowiązku ponoszenia części kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (i …

Zwolnienie właścicieli z części kosztów Read More »

Amortyzacja podatkowa biura

Pytanie. Biuro zarządcy nieruchomości mieści się w lokalu mieszkalnych. Lokal ten jest od grudnia 2018 r. środkiem trwałym amortyzowanym według indywidualnej 10 proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Czy w 2023 r. lokal ten będzie mógł być nadal amortyzowany? Odpowiedź. Zarządca na podstawie regulacji przejściowych mógł amortyzować lokal mieszkalny w trakcie 2022 r. Natomiast od 1 stycznia …

Amortyzacja podatkowa biura Read More »

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu

Pytanie. Były właściciel lokalu mieszkalnego po dokonaniu transakcji sprzedaży wystąpił do wspólnoty mieszkaniowej o zwrot niewykorzystanych środków funduszu remontowego wpłacanych na podstawie regulaminu funduszu remontowego. Czy środki powinny zostać mu zwrócone? Odpowiedź. Nie, środki nie powinny zostać zwrócone poprzedniemu właścicielowi. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. …

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu Read More »

Zwrot z funduszu remontowego

Pytanie. Czy przekazanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na indywidualne konta poszczególnych właścicieli spółdzielni mieszkaniowej spowoduje zapłatę podatku PIT, a w konsekwencji zobowiązanie wspólnoty do pobrania zaliczki na podatek PIT lub informacji o przychodach z innych źródeł PIT-11? Odpowiedź. W przypadku powstania na funduszu remontowym nadpłaty rozumianej jako różnica między kwotą wniesioną przez właściciela lokalu a …

Zwrot z funduszu remontowego Read More »

Odszkodowanie od dewelopera

Pytanie. Czy odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku CIT? Odpowiedź. Odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie …

Odszkodowanie od dewelopera Read More »

Brak konta na białej liście

Pytanie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonałem płatności za wykonane usługi na konto bankowe niewidniejące na tzw. białej liście. Nie złożyłem zawiadomienia ZAW-NR. Następnie dokonałem ponownego przelewu tych kwot na rzecz dostawcy, tym razem na rachunek widniejący na tzw. białej liście, i po dokonaniu ponownych płatności otrzymałem zwrot pierwotnie poniesionych wydatków. Czy w takim przypadku …

Brak konta na białej liście Read More »

Wypłata wynagrodzenia zarządowi

Wspólnota wypłaca członkom zarządu wynagrodzenie, które stanowi dla nich przychód „z innych źródeł”. Czy od wypłacanego wynagrodzenia ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika? Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., dalej: ustawa o …

Wypłata wynagrodzenia zarządowi Read More »

Przekształcenie strychu

Pytanie. Czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w lokale mieszkalne) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (remonty i modernizacja lub spłata kredytu) wspólnota będzie zwolniona z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT? Odpowiedź. Tak, w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w …

Przekształcenie strychu Read More »

Skutki podatkowe najmu dachu

Umieszczenie masztu telefonii komórkowej na dachu budynku na podstawie zawartej umowy jako takie nie stanowi realizacji zadań mieszkaniowych ciążących na wspólnocie. Czy jednak przychody wspólnoty uzyskiwane z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód podlegają zwolnieniu z ustawy o CIT? Wspólnota mieszkaniowa osiąga przychody z najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii …

Skutki podatkowe najmu dachu Read More »

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy

Pytanie. Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT? Odpowiedź. Nie, nie jest możliwe dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 …

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy Read More »

Scroll to Top