Podatek od miejsc postojowych 

Pytanie. Czy przychody wspólnoty mieszkaniowej z najmu miejsc postojowych w garażach i pomieszczeń piwnicznych podlegają zwolnieniu z CIT?


Odpowiedź. Tak, przychody te będą podlegały zwolnieniu z CIT.


Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86, dalej: ustawa o CIT), są podatnikami podatku CIT. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy, służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. Związane z lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Należy zauważyć, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym ze zwolnienia nie będą korzystały dochody osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Zatem warunkiem wstępnym skorzystania z omawianego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu jako wolnego od podatku dochodowego, a następnie jego wydatkowanie – bez względu na termin tego wydatkowania – na wskazane cele. Innymi słowy, jest to zwolnienie z warunkiem rozwiązującym w dacie wydatkowania dochodu na inne cele.

W analizowanej sprawie wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych czy miejsc postojowych, otrzymane od właścicieli lokali mieszkalnych należących do wspólnoty i przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, mogą podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Są to bowiem dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, zatem spełniają przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top