Wynajem pomieszczeń a zwolnienie z CIT

Pytanie. Czy przychody wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zawartej umowy najmu pomieszczeń gospodarczych i miejsc postojowych stanowią dla wspólnoty mieszkaniowej przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu na podstawie art 17 ust.1 pkt 44 ustawy o CIT, jeżeli zostanie wydatkowany na utrzymanie nieruchomości wspólnej?

Odpowiedź. Tak, dochód ten może podlegać zwolnieniu z CIT.


Uzasadnienie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86, dalej: ustawa o CIT) wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy, służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. Ponadto należy zauważyć, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym ze zwolnienia nie będą korzystały dochody osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.W analizowanej sprawie wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych i miejsc postojowych, otrzymane od właścicieli lokali mieszkalnych należących do wspólnoty, przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, mogą podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Są to bowiem dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, zatem spełniają przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia. 


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top