Wspólnota Mieszkaniowa

Redefinicja zawodu zarządcy – budowanie marki zarządcy

Już jutro (14.06.2023 r.) z inicjatywy Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się konferencje dotycząca redefinicji zawodu zarządcy nieruchomości połączona z budowaniem marki zarządcy. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Ewa Ciołczyk – prezes zarządu SZAN, która powie o budowaniu marki oraz Piotr Przybylski – prawnik, zarządca nieruchomości, który […]

Redefinicja zawodu zarządcy – budowanie marki zarządcy Read More »

Głosowanie jeden właściciel – jeden głos to wyjątek

Wyłączenie metody obliczania większości głosów według wielkości udziałów nastąpić może tylko z woli właścicieli i tylko na rzecz konkretnego rozstrzygnięcia, gdy właściciele lokali postanowią, że w określonej sprawie na rzecz każdego właściciela przypada jeden głos. Ustawa jednoznacznie określa warunki, których spełnienie umożliwia odejście od metody obliczania większości głosów stosownie do wielkości udziałów. Stosownie do art.

Głosowanie jeden właściciel – jeden głos to wyjątek Read More »

Kto odpowiada za garaż?

Garaż, który ma status odrębnego lokalu (własną księgę wieczystą), jest zarządzany nie przez zarząd lub zarządcę wspólnoty na mocy ustawy o własności lokali, ale przez współwłaścicieli garażu na podstawie Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zarząd wspólnoty nie ma jakichkolwiek kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie garażu, tak samo jak nie ma ich w odniesieniu

Kto odpowiada za garaż? Read More »

Opodatkowanie skradzionego samochodu

W przypadku zdarzenia losowego, jakim jest kradzież samochodu, następuje utrata przedmiotu leasingu. Czy w takim razie zarządca nieruchomości powinien zaliczyć do przychodów całą kwotę otrzymanego odszkodowania GAP jako odszkodowanie dotyczące składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością? Zarządca nieruchomości (opodatkowany na zasadach podatku liniowego) korzystał w ramach umowy leasingu z samochodu osobowego (samochód tradycyjny z napędem

Opodatkowanie skradzionego samochodu Read More »

Czy wspólnota składa sprawozdanie finansowe?

Pytanie. Wspólnota mieszkaniowa prowadzi odpowiednią ewidencję księgową dla każdej zarządzanej nieruchomości. Wspólnoty, jako jednostki nieposiadające osobowości prawnej, są podatnikami podatku CIT. W związku tym za dany rok podatkowy zarządca w imieniu wspólnoty sporządza i składa do właściwego urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 oraz uiszcza należny podatek. Czy wspólnota ma obowiązek złożyć

Czy wspólnota składa sprawozdanie finansowe? Read More »

Brak zgody na uznaniowe działania zarządu

Skoro zarząd planował wydatki obciążające właścicieli oraz poniesienie ich ze środków wspólnych (nawet tymczasowo), to członkowie wspólnoty mieli prawo wiedzieć, jakie będą przewidywane koszty prac oraz znać ich szczegółowy zakres. Powinni mieć też: możliwość zapoznania się z dokumentacją i oceną jej rzetelności, zostać poinformowani o ofertach wykonawczych i podmiotach, które je złożyły oraz mieć sposobność

Brak zgody na uznaniowe działania zarządu Read More »

EVB Partner Days 2024: spotkanie pasjonatów elektromobilności

Zapraszamy na EVB Partner Days 2024: spotkanie pasjonatów elektromobilności, twórców i liderów branży, które odbędzie się 3-5 czerwca 2024 r. w Szczawnicy. EVB Partner Days 2024 to nie tylko miejsce do rozmów biznesowych. To przestrzeń, w której pasjonaci elektromobilności, twórcy nowych rozwiązań i liderzy branży spotykają się, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wizją przyszłości. Wydarzenie

EVB Partner Days 2024: spotkanie pasjonatów elektromobilności Read More »

Kiedy zlicytować lokal?

Pytanie. Czy istnieje kwota lub wysokość procentowa zadłużenia, od której należy rozpocząć proces licytowania mieszkania? Odpowiedź. Określenie minimalnej kwoty zadłużenia uprawniającej do rozpoczęcia procesu licytowania mieszkania jest zależne od rodzaju postępowania, w którym ma nastąpić taka licytacja, tj. czy w toku już trwającego postępowania egzekucyjnego, czy też na drodze procesu w trybie art. 16 ustawy

Kiedy zlicytować lokal? Read More »

Protokół z zebrania bez podpisu

Odmowa złożenia przez przewodniczącego podpisu pod protokołem z zebrania nie pociąga za sobą jakichkolwiek skutków. Protokół może podpisać zarząd z adnotacją o odmowie złożenia podpisu przez przewodniczącego, z podaniem przyczyny tej decyzji, jeśli jest ona znana. Podczas zebrania wspólnoty właściciele powołali na przewodniczącego jednego z mieszkańców, który prowadził zebranie i jednocześnie włączał się do dyskusji,

Protokół z zebrania bez podpisu Read More »

Prawo do analizy sprawozdania finansowego

Członkowie wspólnoty mają prawo kontrolować wskazane sprawozdaniu finansowym przychody i wydatki. Niejednokrotnie analiza dokumentów przez członków wspólnoty prowadziła do ujawnienia nieprawidłowości. W związki z tym podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego bez umożliwienia uprzedniej jego wszechstronnej analizy w oparciu o dokumenty źródłowe naruszało nie tylko interes powódki, ale również wszystkich pozostałych członków wspólnoty. Ograniczenie możliwości

Prawo do analizy sprawozdania finansowego Read More »

Scroll to Top