Głosowanie jeden właściciel – jeden głos to wyjątek

Wyłączenie metody obliczania większości głosów według wielkości udziałów nastąpić może tylko z woli właścicieli i tylko na rzecz konkretnego rozstrzygnięcia, gdy właściciele lokali postanowią, że w określonej sprawie na rzecz każdego właściciela przypada jeden głos. Ustawa jednoznacznie określa warunki, których spełnienie umożliwia odejście od metody obliczania większości głosów stosownie do wielkości udziałów.

Stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl) uchwały właścicieli zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, iż w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Ustawa ustanawia zatem jako zasadę liczenie głosów według wielkości udziałów we wspólnocie, głosowanie zaś według reguły „jeden właściciel – jeden głos” dopuszcza w drodze wyjątku. Wyłączenie metody obliczania większości głosów według wielkości udziałów nastąpić może tylko z woli właścicieli i tylko na rzecz konkretnego rozstrzygnięcia, gdy właściciele lokali postanowią, że w określonej sprawie na rzecz każdego właściciela przypada jeden głos. Uwl jednoznacznie określa warunki, których spełnienie umożliwia odejście od metody obliczania większości stosownie do wielkości udziałów, dlatego też nie jest dopuszczalne stosowanie trybu „jeden właściciel – jeden głos” w innych sytuacjach; w szczególności właściciele nie mogą się umówić (lub uchwalić), że na każdego właściciela przypada jeden głos we wszelkich (lub wielu) sprawach, w jakich uchwały mogą być podejmowane. Przyjmowanie specjalnej uchwały o zastosowaniu zasady glosowania „jeden właściciel – jeden głos” nie jest konieczne tylko w sytuacji określonej w art. 23 ust. 2a uwl, tj. gdy żądanie głosowania według tej zasady zgłoszą właściciele lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 część udziałów w nieruchomości wspólnej, a suma udziałów w tej nieruchomości nie jest równa 1, albo gdy większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy oba te warunki spełnione są łącznie.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 25 maja 2023 r., sygn. akt I C 626/22

Oprac. PB

Scroll to Top