Rozliczenie nagrody za najładniejszą elewację

Pytanie. Wspólnota mieszkaniowa wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez urząd miasta na najładniejszą elewację budynku. Wygraną przeznaczyła na: remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku i remont dachu. Czy otrzymana nagroda może być zwolniona z podatku CIT?


Odpowiedź. Tak, otrzymana nagroda może zostać zwolniona z podatku CIT.


Uzasadnienie. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.

Związane z lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86, dalej: ustawa o CIT). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów; niespełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

W analizowanej sprawie należy uznać, że nagroda jako związana z gospodarką zasobami mieszkaniowymi wspólnoty mieszkaniowej stanowi przychód z tej gospodarki. W konsekwencji dochód z tego tytułu mieści się w pojęciu dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Na mocy art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o CIT dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane ze źródła, jakim jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, mogą być wolne od podatku CIT, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top