Prawo

Wspólnota musi udowodnić wysokość roszczenia

W procesie dotyczącym zaliczek na opłaty związane z korzystaniem z lokali oraz utrzymaniem nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa powinna wykazać, że zostały podjęte uchwały ustalające wysokość tych zaliczek i opłat. Natomiast stronę pozwaną obciąża udowodnienie, że opłaty te zostały uiszczone albo że nie zostały naliczone w sposób prawidłowy. Wspólnota uzasadniała swoje roszczenie art. 13 ust. 1 …

Wspólnota musi udowodnić wysokość roszczenia Read More »

Sąd nie podejmie decyzji za właścicieli

W ramach rozpoznawania sprawy o uchylenie uchwały sąd nie jest w żaden sposób umocowany do podejmowania decyzji za właścicieli lokali ani też obligowania ich do podjęcia określonych czynności. W ramach postępowania badana jest konkretna uchwała, a jedynie w efekcie końcowym, jeśli sąd uzna, że narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością, interesy skarżącego bądź jest niezgodna …

Sąd nie podejmie decyzji za właścicieli Read More »

Zapłata z funduszu remontowego

Pytanie. Ze względu na wzrost kosztów mediów wspólnota musi dopłacić do rozliczenia. Czy może je pokryć ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym? Odpowiedź. Tak, wspólnota może dopłacić do rozliczeń ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. …

Zapłata z funduszu remontowego Read More »

Forma głosowania podczas zebrania rocznego

Można przyjąć, że model prowadzenia elastycznej wykładni uchwał nadal obowiązuje. Sądy dążą do tego, aby nie krępować funkcjonowania wspólnot nadmiernym formalizmem. Pamiętajmy jednak, że zebrania roczne rządzą się swoimi prawami. W lutowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej” znalazło się omówienie głównych założeń wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 22 października 2021 r. (sygn. akt I C 619/21). …

Forma głosowania podczas zebrania rocznego Read More »

Kiedy sąd może ingerować w działania wspólnoty?

Przepisy ustawy o własności lokali regulujące zarząd nieruchomością wspólną nie przewidują możliwości zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej przez sąd do podjęcia uchwały o określonej treści lub udzielenia właścicielowi upoważnienia do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Zdaniem sądu nakazanie wspólnocie dokonania audytu za 20 lat dotychczasowej działalności nie mieściło się w zakresie art. 29 ust. 3 ustawy …

Kiedy sąd może ingerować w działania wspólnoty? Read More »

Blankietowe wyzbycie się uprawnień

Uchwała, w której właściciele lokali blankietowo wyzbywają się określonego segmentu uprawnień na rzecz zarządu wspólnoty, bez rzeczowego wskazania istotnej treści rozporządzenia przekraczającego zwykły zarząd, od razu narusza zasady prawidłowego zarządzania i może doprowadzić do pokrzywdzenia członków wspólnoty. W omawianej sprawie uchwała w całości została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów, większością 61 proc. właścicieli, liczoną …

Blankietowe wyzbycie się uprawnień Read More »

Budynek w rejestrze zabytków

Opieka nad zabytkiem ma charakter zindywidualizowany. Odpowiedzialny za nią jest bowiem aktualny dysponent zabytku, czyli również wspólnota mieszkaniowa. Sprawowanie opieki nad zabytkiem oznacza konieczność przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z jakimi wyzwaniami muszą liczyć się osoby zarządzające zabytkowym budynkiem? Definicję zabytku określa ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie …

Budynek w rejestrze zabytków Read More »

Treść uchwały remontowej

Ustawa o własności lokali nie określa minimalnej treści uchwały wspólnoty. W związku z tym ocenę, czy zawiera ona dostatecznie precyzyjną treść, pozwalającą na jej zrozumienie oraz wykonanie, z zapewnieniem realnej kontroli prawidłowości, można odnosić tylko do okoliczności konkretnej sprawy. Małżonkowie, właściciele sąsiadujących lokali mieszkalnych, uzyskali wyrażoną w uchwale zgodę wspólnoty na wykucie w ścianie nośnej …

Treść uchwały remontowej Read More »

Zaliczki nie odpowiadające kosztom zarządu

Z uwagi na zmienność cen, trudno oczekiwać od wspólnoty, by w swych przewidywaniach uwzględniała takie składowe zaliczek, które będą identyczne z przyszłymi kosztami. W rzeczywistości te przewidywania są zazwyczaj odmienne od kosztów realnie poniesionych. Stawiany przez powoda zarzut zawyżenia zaliczek był jednym z głównych argumentów, które miały uzasadniać konieczność uchylenia zaskarżonych uchwał. W ocenie sądu …

Zaliczki nie odpowiadające kosztom zarządu Read More »

Czy można pozyskać dane hejtera?

Hejt to coś więcej niż krytyka, bo jest najczęściej wspomagany przez nacechowaną pejoratywnie wulgarność i agresję, która ma sprawić, że druga strona dialogu poczuje się dotknięta, czy wręcz zastraszona. Co zatem możemy zrobić, jeśli krytyka przestaje być konstruktywna, a wymiana poglądów odbywa się w świecie cyfrowym, w którym często obrażający jest dla nas anonimowy – …

Czy można pozyskać dane hejtera? Read More »

Scroll to Top