Prawo

Uchwalenie nieistniejącej uchwały

Sąd w pierwszej kolejności stwierdza istnienie lub nieistnienie uchwał objętych pozwem. W przypadku ustalenia, że wskazane uchwały istnieją, zbadaniu podlegają żądania ewentualne dotyczące ich uchylenia. Ze stwierdzenia, że nie może zostać uchylona uchwała nieistniejąca, nie można wywodzić zakazu łączenia w jednym pozwie żądań: o stwierdzenie nieistnienia uchwały na podstawie art. 189 ustawy z 17 listopada …

Uchwalenie nieistniejącej uchwały Read More »

Gdy wspólnota odcina wodę dłużnikowi

Odcięcie ciepłej wody i centralnego ogrzewania zadłużonemu właścicielowi jest jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia przez wspólnotę swoich wierzytelności. Jak pokazuje praktyka, metoda taka jest bardziej skuteczna nie tylko od monitów i wezwań, ale często także od egzekucji komorniczych, w przypadku których nierzadko okazuje się, że dłużnik nie ma poza lokalem żadnego majątku do zajęcia, …

Gdy wspólnota odcina wodę dłużnikowi Read More »

Zgoda na odroczenie opłat

Pytanie. Do zarządu wspólnoty wpłynęła prośba od zadłużonego właściciela lokalu o odroczenie płatności zadłużenia o pół roku i niekierowanie sprawy do sądu. Czy jest to decyzja, którą zarząd może podjąć samodzielnie w ramach zwykłego zarządu? Czy decyzja taka powinna zostać podjęta uchwałą wspólnoty? Odpowiedź. Zarząd wspólnoty jest uprawniony do samodzielnego podejmowania czynności w zakresie wyrażania …

Zgoda na odroczenie opłat Read More »

Kto ponosi koszty remontu tarasu?

O ile można było się zgodzić z tym, że charakter prawny balkonów i tarasów jest w pewnym zakresie zbliżony, to jednak należało mieć na uwadze, że specyfika tarasu pełniącego funkcję stropodachu jest całkowicie inna niż balkonu. Konstrukcja obu tych obiektów jest zasadniczo różna, co pociąga za sobą konieczność odrębnego ustalenia, które koszty remontu powinna ponieść …

Kto ponosi koszty remontu tarasu? Read More »

Nieścisłości proceduralne powodem braku płatności

Pytanie. Czy członek wspólnoty może skutecznie uchylać się od płatności na fundusz remontowy, powołując się na „błędy proceduralne”? W uchwałach wspólnoty mieszkaniowej znalazły się postanowienia, według których „warunkiem przystąpienia przez zarządcę do realizacji prac remontowych będzie zgromadzenie przez właścicieli lokali na koncie funduszu remontowego środków finansowych zabezpieczających 100 proc. kosztu planowanych prac remontowych, zgodnie z …

Nieścisłości proceduralne powodem braku płatności Read More »

Ograniczenie zbierania głosów

Wola większości członków wspólnoty jest wiążąca dla wszystkich tylko w sytuacji, gdy nie doszło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów z ograniczeniem tylko do właścicieli oddających pozytywny głos nie może zostać uznane za uchwałę podjętą przez ogół właścicieli. Powodowie podnosili, że pozwana wspólnota nagminnie dopuszczała się naruszania ustawy …

Ograniczenie zbierania głosów Read More »

Zasady dochodzenia należności

Pytanie. Jeden z członków wspólnoty od kilku lat dokonuje wpłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości niższej niż wynikająca z uchwał o ustaleniu wysokości zaliczek. Czy konieczne jest podjęcie uchwały wspólnoty upoważniającej zarząd do dochodzenia tych zaległości przed sądem? Czy prawidłowo zarząd zaliczał poszczególne wpłaty najpierw na poczet zaległych należności? Odpowiedź. Wytoczenie powództwa o zapłatę …

Zasady dochodzenia należności Read More »

Dwuosobowa wspólnota

Pytanie. Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lokali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod przepisy ustawy o własności lokali? Odpowiedź. Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym podlega przepisom ustawy …

Dwuosobowa wspólnota Read More »

Montaż szyldu na elewacji

Elewacja stanowi element nieruchomości wspólnej. Czy wspólnota zawsze musi wyrazić zgodę na zainstalowanie na niej reklamy lub urządzenia chłodniczego? W doktrynie i judykaturze jednolicie przyjmuje się, że umieszczenie reklamy bądź szyldu na elewacji budynku wykracza poza normalne przeznaczenie tej części nieruchomości wspólnej, także wówczas, gdy dane oznaczenie jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w lokalu …

Montaż szyldu na elewacji Read More »

Czy za windę płacą wszyscy?

Pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa może różnicować wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli lokali na utrzymanie windy, w zależności od tego, czy dany lokal znajduje się w klatce z windą, czy bez niej? Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: …

Czy za windę płacą wszyscy? Read More »

Przewiń do góry