Prawo

Prywatna kamera na nieruchomości wspólnej

Treść uchwały wskazywała, że co najmniej niektórzy ze współwłaścicieli nie akceptowali faktu instalacji kamer i prowadzenia prywatnego monitoringu w przestrzeni nieruchomości wspólnej i mieli w związku z tym odczucie naruszenia ich dóbr osobistych. Taki stan upoważniał wspólnotę do podjęcia uchwały wzywającej do usunięcia monitoringu, a w braku dobrowolnego wykonania wezwania wyrażających zgodę na skierowanie sprawy […]

Prywatna kamera na nieruchomości wspólnej Read More »

Zgoda na urządzenie grzewcze

Pytanie. Właściciel lokalu planuje zmienić sposób ogrzewania. W ramach zmiany planuje wpiąć do przewodu kominowego urządzenia grzewcze. Czy zmiany te będą stanowiły czynność przekraczającą zwykły zarząd? Czy podjęta powinna zostać uchwała w tym zakresie, czy może wystarczy zgoda zarządcy? Odpowiedź. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej będzie konieczna, ponieważ wpięcie do przewodu kominowego urządzeń grzewczych przekracza zakres zwykłego

Zgoda na urządzenie grzewcze Read More »

Jak przeprowadzić zdalne zebranie?

Celem wspólnoty mieszkaniowej jest zarządzanie nieruchomością. Pomimo że część decyzji podejmuje zarząd, pozostałe są poddawane głosowaniom na zebraniach wspólnoty. Roczne zebrania, na których m.in. przyjmuje się sprawozdanie zarządu i podejmuje uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium, powinny mieć formę stacjonarną, z ewentualnym udziałem głosów zebranych przez zarząd w trybie indywidualnym. Sprawy objęte porządkiem obrad bywają

Jak przeprowadzić zdalne zebranie? Read More »

Kto płaci za zadłużony lokal?

Pytanie. Gmina przekazała spółce miejskiej budynki w użytkowanie. Większa część lokali została wykupiona na własność, tylko niektóre pozostały własnością gminy. Utworzona została wspólnota mieszkaniowa. Osoby zajmujący mieszkania należące do gminy zalegają z opłatami za media i czynsz. Czy gmina powinna ponieść opłaty zamiast lokatorów? Odpowiedź.  W przypadku utworzenia wspólnoty mieszkaniowej gmina jako właściciel lokali ponosi

Kto płaci za zadłużony lokal? Read More »

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy

Podczas dyskusji w trakcie XIV Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości z dużym zainteresowaniem spotkały się takie tematy, jak rękojmia za wady nieruchomości wspólnej, w tym uprawnienia właścicieli lokali, wygaśnięcie roszczeń, umowy cesji, a także propozycje zmian w ustawie o własności lokali. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników, w tym zarządzających zasobem TBS oraz SIM.   Program konferencji był

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy Read More »

Brak uchwały – uchwałą negatywną?

Odmowa podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały nie jest i nie może być równoznaczna z podjęciem uchwały o treści negatywnej. Uchwała (pozytywna bądź negatywna) niepodjęta większością głosów nie istnieje i tym samym nie może być przedmiotem zaskarżenia. Sąd stwierdził, iż z treści art. 23 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.

Brak uchwały – uchwałą negatywną? Read More »

Wspólnota nie zakręci wody

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na odcięcie wody właścicielowi lokalu, który zalega z opłatami za nią? Odpowiedź. Wspólnota mieszkaniowa nie może podjąć tego typu uchwały. Uzasadnienie. Kwestię zaopatrzenia w wodę reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72

Wspólnota nie zakręci wody Read More »

Wymogi dla sprawozdania finansowego

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem treść sprawozdania finansowego powinna być przejrzysta i czytelna dla właścicieli lokali i składać się co najmniej z dwóch części. Pierwsza, opisowa, powinna zawierać opis działań podejmowanych przez zarząd, a druga, finansowa – analizę wykonania planu gospodarczego. Niespełnienie tych wymogów może oznaczać co najwyżej, że uchwała narusza interesy właściciela lokalu i stanowić

Wymogi dla sprawozdania finansowego Read More »

Ograniczenia w wyborze członka zarządu

Kluczowym zagadnieniem, z którym styka się wiele wspólnot, jest określenie, kto może być członkiem zarządu. Prawo powszechne wprowadza tu tylko dwa ograniczenia. Po pierwsze, członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna, choć zarządcą – w umownym modelu zarządu – może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po drugie, członek zarządu musi posiadać pełną

Ograniczenia w wyborze członka zarządu Read More »

Ściana nośna – częścią wspólną?

Pytanie. Nowy właściciel jednego z lokali we wspólnocie mieszkaniowej planuje wyremontować mieszkanie. Remont zakłada m.in. częściowe wyburzenie ściany nośnej. Czy ingerencja w ścianę nośną wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź. Tak, ingerencja w ścianę nośną budynku wymaga zgody członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały. Uzasadnienie. Ściana nośna to element konstrukcji budynku, który odpowiada m.in. za

Ściana nośna – częścią wspólną? Read More »

Scroll to Top