Prawo

Jakie drzwi zamontować?

Pytanie. Administracja wspólnoty poprosiła właściciela lokalu o przywrócenie do stanu pierwotnego sposobu zamontowania drzwi wejściowych do lokalu. Zdaniem administracji drzwi powinny otwierać się w stronę lokalu, nie w stronę korytarza. Otwierane na zewnątrz lokalu stanowią potencjalne zagrożenie dla współmieszkańców, a także w przypadku zagrożenia – utrudnią lub uniemożliwią akcję ratunkową. Administracja zakreśliła przy tym krótki, …

Jakie drzwi zamontować? Read More »

Powszechność dostępu do ksiąg wieczystych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ujawniania numerów ksiąg wieczystych. Ocena RPO koresponduje z argumentacją Prezesa UODO, który w decyzji administracyjnej nakazał zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z zadowoleniem przyjął informację, że Rzecznik Praw Obywatelskich …

Powszechność dostępu do ksiąg wieczystych Read More »

Absolutorium i wynagrodzenie członków zarządu

Podczas zebrania ogółu właścicieli lokali powinna odbyć się ostateczna debata dotycząca ewentualnych nieprawidłowości pracy zarządu za rok objęty sprawozdaniem i absolutorium. Komisja powołana do przeprowadzenia audytu księgowo-finansowo-prawnego nigdy formalnie nie zakończyła swoich prac, ponieważ nie doszło do sporządzenia i podpisania raportu obejmującego ustalenia poczynione przez jej członków. Udzielenie absolutorium dla członków zarządu powinno nastąpić na …

Absolutorium i wynagrodzenie członków zarządu Read More »

Podział przychodów we współwłasności

Współwłaściciele nieruchomości, zawierając umowę w przedmiocie podziału nieruchomości quoad usum, mogą zmienić zasady współposiadania rzeczy wspólnej oraz pobierania z niej pożytków i ponoszenia wydatków. Za podstawę rozliczenia pożytków należy przyjmować pożytki rzeczywiste (realnie uzyskane), nie zaś pożytki potencjalne (możliwe do uzyskania). Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks …

Podział przychodów we współwłasności Read More »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pytanie. Czy spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa są instytucjami obowiązanymi w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Odpowiedź. Uznanie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej jako instytucji obowiązanej wymagałoby zaistnienia szeregu wysoce specyficznych kryteriów opisanych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 …

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Read More »

Gdy gmina dziedziczy lokal

Gmina, która dziedziczy po właścicielu lokalu, zobowiązana jest uiszczać opłaty od dnia śmierci spadkodawcy. Opłaty związane z utrzymaniem lokalu wynikające z jego użytkowania właściciele ponoszą w pełnej wysokości, płacąc zaliczki ustalane uchwałami wspólnoty, które są następnie rozliczane stosownie do zużycia. Z dniem otwarcia spadku po zmarłej gmina nabyła własność lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy w …

Gdy gmina dziedziczy lokal Read More »

Hipoteka obciążona długami

Ochrona osób nabywających lokale mieszkalne ma charakter priorytetowy. Nabywcy takich lokali od dewelopera nie mają bowiem innych możliwości ochrony swego majątku. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała, że nabywcy lokali mają prawo do przeniesienia na nich własności lokalu bez obciążeń i hipotek zabezpieczających wierzytelności innych kontrahentów sprzedawcy. W omawianej sprawie małżonkowie, którzy …

Hipoteka obciążona długami Read More »

Usunięcie usterek po kontroli okresowej

Pytanie. Od kogo organ nadzoru budowlanego ma prawo żądać usunięcia usterek stwierdzonych w kontrolach okresowych lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego? Odpowiedź. O podmiocie zobowiązanym do wykonania prac naprawczych (remontowych) decyduje miejsce wystąpienia usterek lub ich potencjalny wpływ na strukturę całej nieruchomości wspólnej. Co za tym idzie jeśli usterki dotyczą wyłącznie lokalu mieszkalnego, obowiązanym do ich …

Usunięcie usterek po kontroli okresowej Read More »

Uprawnienia zarządcy przymusowego

Ustawa o własności lokali w wyjątkowych okolicznościach uprawnia właściciela lokalu do żądania ustanowienia zarządcy przymusowego. Czy zakres jego uprawnień powinien odpowiadać zakresowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Na jakiej podstawie określić jego wynagrodzenie? Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej planują wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego. Dotychczasowy zarząd działa na niekorzyść wspólnoty, przekracza uprawnienia oraz …

Uprawnienia zarządcy przymusowego Read More »

Właściciela należy zawiadomić o zebraniu

Nie można jednoznacznie przełożyć kwestii niezawiadomienia członka wspólnoty o zebraniu na ilość głosów oddanych na tym zebraniu „za” bądź „przeciw” uchwale. Należy brać pod uwagę, że w przypadku uchwał głosowanych na zebraniach osoba niezawiadomiona o zebraniu nie dość, że nie ma możliwości oddania głosu, to nie ma również możliwości zabrania głosu przed aktem głosowania, a …

Właściciela należy zawiadomić o zebraniu Read More »

Przewiń do góry