Prawo

Uchwała w sprawie ogrodzenia

Pytanie. We wspólnocie mieszkaniowej znajdują się lokale z przypisanymi ogórkami. Ogródki są ogrodzone siatką. Ich właściciele, zgodnie z księgą wieczystą, posiadają względem nich prawo do wyłącznego, bezterminowego i bezpłatnego korzystania. Jeden z właścicieli chce wymienić ogrodzenie – zmienić jego wysokość i materiał. Czy czynność ta wymaga podjęcia stosownej uchwały? Odpowiedź. Tak, czynność wymagała będzie podjęcia …

Uchwała w sprawie ogrodzenia Read More »

Gdzie płacić za śmieci?

Wspólnota działa jako pośrednik pomiędzy swoimi członkami a gminą, który ma za zadanie pobrać i przekazać gminie należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związana uchwałą gminy nie ma kompetencji, aby w stosunkach wewnętrznych z właścicielami lokali ustalać inne kryterium wyliczenia opłat za wywóz śmieci obciążających poszczególnych członków wspólnoty niż te, które wynikają z uchwały rady …

Gdzie płacić za śmieci? Read More »

Terminy przedawnienia zaliczek

Przyjęcie, że po ustaleniu rzeczywistych kosztów zarządu nieruchomością wspólną, na podstawie rozliczenia finansowego za dany rok, należność z tytułu zaliczki na te koszty przekształca się w należność równą kosztom rzeczywiście poniesionym, prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego premiowania niesolidnych dłużników – właścicieli, którzy nie płacili zaliczek. To mogłoby doprowadzić do zaprzestania płacenia zaliczek przez wszystkich właścicieli. Zgodnie …

Terminy przedawnienia zaliczek Read More »

Umowa z prawnikiem

Pytanie. Czy zawarcie umowy z radcą prawnym lub adwokatem o reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd i wymaga podjęcia uchwały? Odpowiedź. W zdecydowanej większości przypadków zawarcie takiej umowy nie należy do czynności przekraczającej zwykły zarząd i nie wymaga zgody wspólnoty wyrażonej w formie uchwały. Nie można jednak wykluczyć, że w konkretnej sprawie sąd …

Umowa z prawnikiem Read More »

Nagrywanie dźwięku w systemie monitoringu

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przepisów RODO przez ośrodek dla osób nietrzeźwych. Polegało ono na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. Oznaczało to przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej. W rezultacie na administratora danych nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. W ocenie organu nadzorczego żadne przepisy …

Nagrywanie dźwięku w systemie monitoringu Read More »

Nie jest łatwo zlicytować lokal

Często wspólnoty mają do czynienia z właścicielami, którzy całymi latami nie płacą swoich należności. Jeśli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą, to wspólnota może w trybie procesu żądać sprzedaży jego lokalu na drodze licytacji. Skorzystanie przez wspólnotę z przysługującego jej prawa nie jest jednak łatwe. W odniesieniu do tych właścicieli lokali, którzy nie wywiązują się …

Nie jest łatwo zlicytować lokal Read More »

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 …

Remont instalacji gazowej Read More »

Kompetencje PUODO do udostępnienia danych

Właściciele lokali często domagają się od zarządu, zarządcy lub administratora wspólnoty udostępnienia im szczegółowych danych osobowych innych mieszkańców lub użytkowników lokali (danych adresowych, kontaktowych, numerów PESEL itp.), np. w związku z konfliktami sąsiedzkimi. Odmowa takiego udostępnienia kończy się niejednokrotnie skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Jednak taka skarga nie ma podstaw prawnych i …

Kompetencje PUODO do udostępnienia danych Read More »

Przekształcenie strychu

Pytanie. Czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w lokale mieszkalne) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (remonty i modernizacja lub spłata kredytu) wspólnota będzie zwolniona z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT? Odpowiedź. Tak, w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w …

Przekształcenie strychu Read More »

Remont balkonu w małej wspólnocie

Remont balkonu, nawet konieczny, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Zgoda wszystkich współwłaścicieli, w dowolnej formie, jest więc niezbędna. Ponadto powinna zostać wyrażona jeszcze przed dokonaniem takiej czynności, na co wyraźnie wskazują przepisy Kodeksu cywilnego. Pozwani zajmowali lokal na II piętrze, natomiast powodowie na I piętrze budynku. Jak stwierdził sąd, sporny balkon, poza tym, że …

Remont balkonu w małej wspólnocie Read More »

Przewiń do góry