Prawo

Bieżący monitoring wizyjny a RODO

Do niedawna dominował pogląd, iż RODO ma zastosowanie do nagrań z systemu monitoringu zapisywanych na nośniku, ale już nie do monitoringu ograniczającego się wyłącznie do bieżącego podglądu obrazu na kamerach, bez jego zapisu. Opinia ta uległa jednak obecnie diametralnej zmianie. Co aktualnie rekomenduje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Analiza przepisów RODO, wskazówki Europejskiej Rady Ochrony […]

Bieżący monitoring wizyjny a RODO Read More »

Zmiana wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie

Pytanie. Czy zmiana wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie wymaga uchwały wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź. Tak, zmiana wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie wymaga uchwały wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd. Uzasadnienie. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lutego 2022 r. (sygn. akt II OSK 236/19) „do czynności przekraczających zwykły zarząd zaliczyć

Zmiana wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie Read More »

Status prawny balkonu

Balkon może być tylko częścią elewacji spełniającą funkcje zdobnicze, może też być przeznaczony do użytku mieszkańców nie jednego lokalu, ale dostęp do niego mogą mieć wszyscy mieszkańcy określonej kondygnacji, a nawet wszyscy mieszkańcy danego budynku. Budynek może być jednak również tak zaprojektowany i wykonany, że do pomieszczenia balkonowego dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu

Status prawny balkonu Read More »

Rozliczenie nagrody za najładniejszą elewację

Pytanie. Wspólnota mieszkaniowa wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez urząd miasta na najładniejszą elewację budynku. Wygraną przeznaczyła na: remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku i remont dachu. Czy otrzymana nagroda może być zwolniona z podatku CIT? Odpowiedź. Tak, otrzymana nagroda może zostać zwolniona z podatku CIT. Uzasadnienie. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie

Rozliczenie nagrody za najładniejszą elewację Read More »

Głosowanie jeden właściciel – jeden głos to wyjątek

Wyłączenie metody obliczania większości głosów według wielkości udziałów nastąpić może tylko z woli właścicieli i tylko na rzecz konkretnego rozstrzygnięcia, gdy właściciele lokali postanowią, że w określonej sprawie na rzecz każdego właściciela przypada jeden głos. Ustawa jednoznacznie określa warunki, których spełnienie umożliwia odejście od metody obliczania większości głosów stosownie do wielkości udziałów. Stosownie do art.

Głosowanie jeden właściciel – jeden głos to wyjątek Read More »

Kto odpowiada za garaż?

Garaż, który ma status odrębnego lokalu (własną księgę wieczystą), jest zarządzany nie przez zarząd lub zarządcę wspólnoty na mocy ustawy o własności lokali, ale przez współwłaścicieli garażu na podstawie Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zarząd wspólnoty nie ma jakichkolwiek kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie garażu, tak samo jak nie ma ich w odniesieniu

Kto odpowiada za garaż? Read More »

Brak zgody na uznaniowe działania zarządu

Skoro zarząd planował wydatki obciążające właścicieli oraz poniesienie ich ze środków wspólnych (nawet tymczasowo), to członkowie wspólnoty mieli prawo wiedzieć, jakie będą przewidywane koszty prac oraz znać ich szczegółowy zakres. Powinni mieć też: możliwość zapoznania się z dokumentacją i oceną jej rzetelności, zostać poinformowani o ofertach wykonawczych i podmiotach, które je złożyły oraz mieć sposobność

Brak zgody na uznaniowe działania zarządu Read More »

Kiedy zlicytować lokal?

Pytanie. Czy istnieje kwota lub wysokość procentowa zadłużenia, od której należy rozpocząć proces licytowania mieszkania? Odpowiedź. Określenie minimalnej kwoty zadłużenia uprawniającej do rozpoczęcia procesu licytowania mieszkania jest zależne od rodzaju postępowania, w którym ma nastąpić taka licytacja, tj. czy w toku już trwającego postępowania egzekucyjnego, czy też na drodze procesu w trybie art. 16 ustawy

Kiedy zlicytować lokal? Read More »

Prawo do analizy sprawozdania finansowego

Członkowie wspólnoty mają prawo kontrolować wskazane sprawozdaniu finansowym przychody i wydatki. Niejednokrotnie analiza dokumentów przez członków wspólnoty prowadziła do ujawnienia nieprawidłowości. W związki z tym podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego bez umożliwienia uprzedniej jego wszechstronnej analizy w oparciu o dokumenty źródłowe naruszało nie tylko interes powódki, ale również wszystkich pozostałych członków wspólnoty. Ograniczenie możliwości

Prawo do analizy sprawozdania finansowego Read More »

Co z nieuchwalonym sprawozdaniem i budżetem?

Pytanie. Przejęłam w zarządzanie wspólnotę mieszkaniową, która nie ma zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dwa ostatnie lata – 2021 i 2022 r., nie były też uchwalone plany gospodarcze. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Co z uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych czy planów gospodarczych? Odpowiedź. W opisanej sytuacji wspólnota powinna jak najszybciej podjąć uchwały w

Co z nieuchwalonym sprawozdaniem i budżetem? Read More »

Scroll to Top