Prawo

Niezamieszkiwanie w lokalu a obowiązek opłat

Pytanie. Czy członek wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek uiszczania opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, mimo że faktycznie nie zamieszkuje w lokalu? Odpowiedź. Obowiązek uiszczania opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest niezależny od tego, czy właściciel korzysta z lokalu i w jakim zakresie to czyni. Dla jego powstania wystarczające jest, że dana osoba jest …

Niezamieszkiwanie w lokalu a obowiązek opłat Read More »

Kongres Zarządców Nieruchomości w dodatku specjalnym

Specjalny dodatek do grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Zmieniona formuła Kongresu Zarządców Nieruchomości. Koronawirus paraliżuje nasze życie. Dla zarządców nieruchomości to czas wytężonej pracy, aby przygotować budynki i ich otoczenie do zimowej aury, a jeszcze dodatkowo wdrożyć procedury epidemiologiczne zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Mieliśmy nadzieję na spotkanie w Warszawie 26 listopada br. podczas XI Kongresu Zarządców Nieruchomości. …

Kongres Zarządców Nieruchomości w dodatku specjalnym Read More »

Jakie powinny być postanowienia uchwały?

Uchwała nie powinna naruszać interesu właścicieli lokali. Jej postanowienia powinny być jasne i konkretnie określone. Zdaniem sądu uchwała, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) powinna przede wszystkim mieć konkretną treść zarządczą, którą …

Jakie powinny być postanowienia uchwały? Read More »

Uciążliwe lekcje muzyki

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może wpłynąć na właściciela lokalu, który udziela korepetycji z gry na skrzypcach w swoim mieszkaniu, aby ograniczył lub zaprzestał udzielania lekcji? Uzasadnienie. Nie ma możliwości wprowadzenia przez wspólnotę ścisłych obowiązujących bezwzględnie ograniczeń udzielania korepetycji z gry na skrzypcach czy ich zakazu. Oczywiście nie oznacza to, że właściciel może uprzykrzać życie pozostałym …

Uciążliwe lekcje muzyki Read More »

Zgoda na alkohol w umowie przedwstępnej

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może skutecznie sprzeciwić się, podejmując uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu w lokalach usługowych, w sytuacji, w której już na etapie nabywania lokali wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej wyrazili nieodwołalną i bezwarunkową zgodę w umowach przedwstępnych? Odpowiedź. Nie, uchwała podjęta przez wspólnotę mieszkaniową, która sprzeciwiałaby się sprzedaży alkoholu w lokalach usługowych znajdujących się w …

Zgoda na alkohol w umowie przedwstępnej Read More »

Bieg terminu na zaskarżenie uchwały

Ustawa o własności lokali nie precyzuje formy, w jakiej powinno nastąpić powiadomienie o treści uchwały. Od kiedy należy liczyć bieg terminu na zaskarżenie uchwały? Według art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) powództwo, o którym mowa w ust. 1 tego …

Bieg terminu na zaskarżenie uchwały Read More »

Dwie działki, jedna księga wieczysta

Działki sąsiadujące ze sobą, należące do jednej osoby i mające oddzielne księgi wieczyste nie stanowią odrębnych nieruchomości. Sąd Najwyższy dopuszcza możliwość żądania przez użytkownika wieczystego połączenia nieruchomości. Na gruncie przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. …

Dwie działki, jedna księga wieczysta Read More »

Wysokość opłaty przekształceniowej

Obowiązek uiszczenia opłaty przekształceniowej następuje z mocy prawa. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z jej wysokością, może złożyć do właściwego organu wniosek o jej ustalenie w drodze decyzji. Zgodnie z art. 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. …

Wysokość opłaty przekształceniowej Read More »

Wydłużenie terminów zapłaty za użytkowanie wieczyste

Tarcza antykryzysowa 4.0 zakłada przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, rozwiązanie zaproponowane w zmienianym art. 15j ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych …

Wydłużenie terminów zapłaty za użytkowanie wieczyste Read More »

Uchwała nie może uprzywilejowywać

Członkowie wspólnoty mają zagwarantowane ustawowo prawo do korzystania z części wspólnych. Czy wspólnota w formie uchwały może ograniczyć możliwość korzystania z jednego ze wspólnych pomieszczeń?   Na podstawie art. 25 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę …

Uchwała nie może uprzywilejowywać Read More »

Przewiń do góry