Prawo

Interes właściciela a interes wspólnoty

Dla uchylenia uchwały niezbędne jest istnienie znacznej dysproporcji między potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. Spór sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia konfliktu między dobrem wspólnoty a dobrem jej indywidualnego członka. W omawianej sprawie udostępnienie pomieszczenia byłej pralni właścicielce lokalu na czas odgrzybiania jej piwnicy miało tak naprawdę na celu uchronienie …

Interes właściciela a interes wspólnoty Read More »

Amortyzacja podatkowa biura

Pytanie. Biuro zarządcy nieruchomości mieści się w lokalu mieszkalnych. Lokal ten jest od grudnia 2018 r. środkiem trwałym amortyzowanym według indywidualnej 10 proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Czy w 2023 r. lokal ten będzie mógł być nadal amortyzowany? Odpowiedź. Zarządca na podstawie regulacji przejściowych mógł amortyzować lokal mieszkalny w trakcie 2022 r. Natomiast od 1 stycznia …

Amortyzacja podatkowa biura Read More »

Roszczenia wspólnoty wobec dewelopera

Ostatnie lata to bardzo dobry okres dla deweloperów. W 2020 r. deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku w Polsce ponad 221 tys. mieszkań i domów. Nowe inwestycje obarczone są ryzykiem wystąpienia wad i usterek, które mogą wystąpić w lokalach wyodrębnionych czy też na nieruchomości wspólnej. Jakie więc uprawnienia i roszczenia przysługują wspólnocie mieszkaniowej z …

Roszczenia wspólnoty wobec dewelopera Read More »

Odpowiedzialność małżonków wobec wspólnoty

Odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich majątku wspólnego, jest odrębną odpowiedzialnością każdego z nich w zakresie odpowiadającym ich udziałom w nieruchomości wspólnej. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie (postanowienie z 10 lutego 2022 r., sygn. akt II Ca 555/21). Sąd Okręgowy …

Odpowiedzialność małżonków wobec wspólnoty Read More »

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu

Pytanie. Były właściciel lokalu mieszkalnego po dokonaniu transakcji sprzedaży wystąpił do wspólnoty mieszkaniowej o zwrot niewykorzystanych środków funduszu remontowego wpłacanych na podstawie regulaminu funduszu remontowego. Czy środki powinny zostać mu zwrócone? Odpowiedź. Nie, środki nie powinny zostać zwrócone poprzedniemu właścicielowi. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. …

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu Read More »

Regulamin użytkowania terenów zielonych

W przypadku zaskarżenia uchwały z uwagi na naruszenie interesu właściciela konieczne jest wystąpienie znacznej dysproporcji pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. Rolą sądu dokonującego kontroli uchwały nie jest zastępowanie właścicieli przez odmawianie im prawa do stanowienia o wspólnej nieruchomości, czy też ograniczanie ich w swobodzie decyzji przez pozostawianie w …

Regulamin użytkowania terenów zielonych Read More »

Wspólnota garażowa usuwa drzewo

Pytanie. Czy w przypadku wspólnoty garażowej, która chce usunąć drzewo, obowiązują takie procedury, jak w przypadku wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź. Tak, w przypadku tzw. wspólnoty garażowej obowiązują te same procedury. Uzasadnienie. Na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 …

Wspólnota garażowa usuwa drzewo Read More »

Dla zaskarżenia uchwały kluczowa jest wiedza

W przypadku, gdy właściciel lokalu nie został powiadomiony o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, należy przyjąć, że termin sześciotygodniowy biegnie od dnia powzięcia przez tego właściciela wiedzy o podjęciu uchwały o określonej treści. Wskazany termin ma charakter zawity, a jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności …

Dla zaskarżenia uchwały kluczowa jest wiedza Read More »

Zwrot z funduszu remontowego

Pytanie. Czy przekazanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na indywidualne konta poszczególnych właścicieli spółdzielni mieszkaniowej spowoduje zapłatę podatku PIT, a w konsekwencji zobowiązanie wspólnoty do pobrania zaliczki na podatek PIT lub informacji o przychodach z innych źródeł PIT-11? Odpowiedź. W przypadku powstania na funduszu remontowym nadpłaty rozumianej jako różnica między kwotą wniesioną przez właściciela lokalu a …

Zwrot z funduszu remontowego Read More »

Należności wobec wspólnoty po rozwodzie małżonków

Do chwili podziału majątku wspólnego byli małżonkowie, jako współwłaściciele lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie za zobowiązania dotyczące kosztów utrzymania mieszkania, w tym za zobowiązania związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Orzekający w I instancji Sąd Rejonowy jako podstawę prawną wskazał art. 13 i art. 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z …

Należności wobec wspólnoty po rozwodzie małżonków Read More »

Scroll to Top