Zarządzanie

Co z nieuchwalonym sprawozdaniem i budżetem?

Pytanie. Przejęłam w zarządzanie wspólnotę mieszkaniową, która nie ma zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dwa ostatnie lata – 2021 i 2022 r., nie były też uchwalone plany gospodarcze. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Co z uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych czy planów gospodarczych? Odpowiedź. W opisanej sytuacji wspólnota powinna jak najszybciej podjąć uchwały w […]

Co z nieuchwalonym sprawozdaniem i budżetem? Read More »

Czy można nagrać rozmowę z właścicielem lokalu?

Duże firmy, w tym specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami, często mają własne infolinie i telefoniczne centra obsługi. Rozmowy z klientami są tam standardowo nagrywane i przechowywane. Jednak także mniejsi zarządcy, administratorzy nieruchomości, jak również zarządy wspólnot mieszkaniowych mają niekiedy potrzebę, np. w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, nagrywania telefonicznych lub osobistych rozmów z właścicielami lokali

Czy można nagrać rozmowę z właścicielem lokalu? Read More »

Ile pojazdów na miejscu parkingowym?

Czy istnieje przepis, na podstawie którego spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może nakazać użytkownikowi miejsca postojowego w garażu podziemnym parkowania tylko jednego pojazdu? Czy na jednym miejscu można zaparkować samochód i motor? Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zakazują parkowania jednocześnie samochodu i motocykla na jednym miejscu parkingowym w hali garażowej, w granicach obrysu tego miejsca. Użytkownik

Ile pojazdów na miejscu parkingowym? Read More »

Wybór biegłego w postępowaniach dotyczących podatku od nieruchomości – rozmowa z Mateuszem Żurawieckim

Rozmowa z Mateuszem Żurawieckim, prezesem zarządu Tech-tax Sp. z o.o., firmy zatrudniającej specjalistów technicznych pomagających gminom w tematach z zakresu podatku od nieruchomości Geodezja, budownictwo, konstrukcja maszyn, materiałoznawstwo, wyceny wartości oraz podatek od nieruchomości. Nietypowy zbiór. Co łączy wszystkie te dziedziny? Dla laika to różne, zupełnie niepowiązane ze sobą tematy. Osoby zajmujące się na co

Wybór biegłego w postępowaniach dotyczących podatku od nieruchomości – rozmowa z Mateuszem Żurawieckim Read More »

Jak przeprowadzić zdalne zebranie?

Celem wspólnoty mieszkaniowej jest zarządzanie nieruchomością. Pomimo że część decyzji podejmuje zarząd, pozostałe są poddawane głosowaniom na zebraniach wspólnoty. Roczne zebrania, na których m.in. przyjmuje się sprawozdanie zarządu i podejmuje uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium, powinny mieć formę stacjonarną, z ewentualnym udziałem głosów zebranych przez zarząd w trybie indywidualnym. Sprawy objęte porządkiem obrad bywają

Jak przeprowadzić zdalne zebranie? Read More »

Kto płaci za zadłużony lokal?

Pytanie. Gmina przekazała spółce miejskiej budynki w użytkowanie. Większa część lokali została wykupiona na własność, tylko niektóre pozostały własnością gminy. Utworzona została wspólnota mieszkaniowa. Osoby zajmujący mieszkania należące do gminy zalegają z opłatami za media i czynsz. Czy gmina powinna ponieść opłaty zamiast lokatorów? Odpowiedź.  W przypadku utworzenia wspólnoty mieszkaniowej gmina jako właściciel lokali ponosi

Kto płaci za zadłużony lokal? Read More »

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy

Podczas dyskusji w trakcie XIV Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości z dużym zainteresowaniem spotkały się takie tematy, jak rękojmia za wady nieruchomości wspólnej, w tym uprawnienia właścicieli lokali, wygaśnięcie roszczeń, umowy cesji, a także propozycje zmian w ustawie o własności lokali. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników, w tym zarządzających zasobem TBS oraz SIM.   Program konferencji był

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy Read More »

Brak uchwały – uchwałą negatywną?

Odmowa podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały nie jest i nie może być równoznaczna z podjęciem uchwały o treści negatywnej. Uchwała (pozytywna bądź negatywna) niepodjęta większością głosów nie istnieje i tym samym nie może być przedmiotem zaskarżenia. Sąd stwierdził, iż z treści art. 23 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.

Brak uchwały – uchwałą negatywną? Read More »

Ograniczenia w wyborze członka zarządu

Kluczowym zagadnieniem, z którym styka się wiele wspólnot, jest określenie, kto może być członkiem zarządu. Prawo powszechne wprowadza tu tylko dwa ograniczenia. Po pierwsze, członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna, choć zarządcą – w umownym modelu zarządu – może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po drugie, członek zarządu musi posiadać pełną

Ograniczenia w wyborze członka zarządu Read More »

Ściana nośna – częścią wspólną?

Pytanie. Nowy właściciel jednego z lokali we wspólnocie mieszkaniowej planuje wyremontować mieszkanie. Remont zakłada m.in. częściowe wyburzenie ściany nośnej. Czy ingerencja w ścianę nośną wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź. Tak, ingerencja w ścianę nośną budynku wymaga zgody członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały. Uzasadnienie. Ściana nośna to element konstrukcji budynku, który odpowiada m.in. za

Ściana nośna – częścią wspólną? Read More »

Scroll to Top