Wspólnota Mieszkaniowa

Należności wobec wspólnoty po rozwodzie małżonków

Do chwili podziału majątku wspólnego byli małżonkowie, jako współwłaściciele lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie za zobowiązania dotyczące kosztów utrzymania mieszkania, w tym za zobowiązania związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Orzekający w I instancji Sąd Rejonowy jako podstawę prawną wskazał art. 13 i art. 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z …

Należności wobec wspólnoty po rozwodzie małżonków Read More »

Gdzie płacić za śmieci?

Wspólnota działa jako pośrednik pomiędzy swoimi członkami a gminą, który ma za zadanie pobrać i przekazać gminie należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związana uchwałą gminy nie ma kompetencji, aby w stosunkach wewnętrznych z właścicielami lokali ustalać inne kryterium wyliczenia opłat za wywóz śmieci obciążających poszczególnych członków wspólnoty niż te, które wynikają z uchwały rady …

Gdzie płacić za śmieci? Read More »

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 …

Remont instalacji gazowej Read More »

Kompetencje PUODO do udostępnienia danych

Właściciele lokali często domagają się od zarządu, zarządcy lub administratora wspólnoty udostępnienia im szczegółowych danych osobowych innych mieszkańców lub użytkowników lokali (danych adresowych, kontaktowych, numerów PESEL itp.), np. w związku z konfliktami sąsiedzkimi. Odmowa takiego udostępnienia kończy się niejednokrotnie skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Jednak taka skarga nie ma podstaw prawnych i …

Kompetencje PUODO do udostępnienia danych Read More »

Skutki podatkowe najmu dachu

Umieszczenie masztu telefonii komórkowej na dachu budynku na podstawie zawartej umowy jako takie nie stanowi realizacji zadań mieszkaniowych ciążących na wspólnocie. Czy jednak przychody wspólnoty uzyskiwane z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód podlegają zwolnieniu z ustawy o CIT? Wspólnota mieszkaniowa osiąga przychody z najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii …

Skutki podatkowe najmu dachu Read More »

Uprzywilejowanie wspólnoty w postępowaniu egzekucyjnym

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii toczą się prace nad przygotowaniem nowelizacji dotyczącej ustawy o własności lokali. Jest to więc stosowny moment, aby zgłosić propozycję rozwiązania prawnego dotyczącego uprzywilejowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu egzekucyjnym. Czy lepiej przyznać wspólnocie mieszkaniowej „przywilej” w postępowaniu egzekucyjnym, czy może zdolność upadłościową? Coraz więcej opłat „właścicielskich” obciąża z mocy ustawy …

Uprzywilejowanie wspólnoty w postępowaniu egzekucyjnym Read More »

Powszechność dostępu do ksiąg wieczystych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ujawniania numerów ksiąg wieczystych. Ocena RPO koresponduje z argumentacją Prezesa UODO, który w decyzji administracyjnej nakazał zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z zadowoleniem przyjął informację, że Rzecznik Praw Obywatelskich …

Powszechność dostępu do ksiąg wieczystych Read More »

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy

Pytanie. Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT? Odpowiedź. Nie, nie jest możliwe dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 …

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy Read More »

Podział środków z funduszu remontowego

Pytanie. Wspólnota składa się z dwóch bloków i posiada jedno wspólne konto, na którym gromadzi środki na fundusz remontowy. Czy taki stan jest dopuszczalny prawnie? Czy można dokonać podziału tak, aby każdy blok miał swoje indywidualne konto na fundusz remontowy? Odpowiedź. Tak, taki stan jest prawnie dopuszczalny. Można dokonać podziału, aby każdy blok miał swoje …

Podział środków z funduszu remontowego Read More »

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw

Historia kształtowania przestrzeni publicznych dla dzieci ma już niespełna 200 lat, a jej analiza pokazuje, jak różnorodnie rozumiano potrzebę aranżowania takich miejsc. Dyskusje dotyczące idealnego placu zabaw toczą się także współcześnie, a uczestnikami tych debat są projektanci, rodzice, nauczyciele, inwestorzy, a niekiedy i same dzieci. Przemierzając ulice naszych miast, spotykamy wiele tzw. katalogowych placów zabaw, …

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw Read More »

Przewiń do góry