Zapłata z funduszu remontowego

Pytanie. Ze względu na wzrost kosztów mediów wspólnota musi dopłacić do rozliczenia. Czy może je pokryć ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym?


Odpowiedź. Tak, wspólnota może dopłacić do rozliczeń ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.


Uzasadnienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl) właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. W myśl art. 14 uwl na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:1)     wydatki na remonty i bieżącą konserwację,2)     opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,3)     ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,4)     wydatki na utrzymanie porządku i czystości,5)     wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca (art. 15 uwl ust. 1).Linia orzecznicza w omawianej kwestii nie jest jednolita. Dominuje jednak pogląd, w myśl którego wspólnota posiada dowolność w zakresie rozporządzania nadwyżką środków przekazanych na poczet funduszu remontowego i może w dowolny sposób decydować o jej przeznaczeniu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt II CSK 358/10), dopuszczalne jest przeznaczenie – na podstawie uchwały właścicieli lokali – nadwyżki środków pieniężnych z tytułu uiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota ma prawo podjąć uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki po rozliczeniu zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej na fundusz remontowy, a nie rozliczać jej z właścicielami. Nie jest to sprzeczne z prawem ani nie narusza interesów właścicieli lokali.


Mateusz Górski

Scroll to Top