Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa? – podpowiadają nieruchomości on-line

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a jej członkami stają się właściciele poszczególnych mieszkań. Oznacza to, że nie trzeba jej zakładać.

Zgodnie z ustawą o własności lokali wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że nie trzeba jej zakładać. Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali. Zazwyczaj funkcjonuje w jednym lub kilku budynkach wraz z otaczającym je terenem, położonych na jednej nieruchomości gruntowej.

Wspólnoty mieszkaniowe powstają w blokach, kamienicach lub osiedla, które powstały po 1995 r.i są własnością jednostek samorządu terytorialnego, deweloperów, osób fizycznych lub zakładów pracy. Wspólnoty mieszkaniowe nie powstają jednak na terenach osiedli domków jednorodzinnych.


Kto może zostać członkiem wspólnoty mieszkaniowej?

Członkiem wspólnoty  automatycznie staje się właściciel mieszkania kupionego do właściciela budynku. Rezygnacja z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej nie jest możliwa. Członkostwo we wspólnocie kończymy w chwili sprzedaży nieruchomości. Na nasze miejsce po zawarciu aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości oraz wpisie własności do księgi wieczystej automatycznie wejdzie nowy właściciel.

Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych formalności. W chwili uzyskania prawa własności do danego lokalu nowy właściciel uzyskuję pełnie praw do podejmowania decyzji wraz z pozostałymi członkami wspólnoty.

Ze wspólnoty mieszkaniowej nie można się też wypisać. Można zostać usuniętym ze wspólnoty, co jest związane z eksmisją właściciela lokalu, który zalega z opłatami na rzecz utrzymania budynku, niszczy nieruchomość wspólną lub swoim zachowaniem narusza spokój innych mieszkańców. Eksmisja z takich powodów jest jednak niezwykle rzadka i zawsze musi zostać poprzedzona wydaniem przez sąd odpowiedniego wyroku.


Cechy wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, ale ma pewne cechy, które upodabniają ją do osób prawnych. Jako ułomna osoba prawna, wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu i być pozywana. Może ona również własny, który w całości należy do członków wspólnoty.


Mała i duża wspólnota mieszkaniowa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o własności lokali, która zaczęła obowiązywać od początku 2020 r., mała wspólnota mieszkaniowa obejmuje już nawet trzy lokale. W takim przypadku organizacja funkcjonuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie ma obowiązku powoływania zarządu wspólnoty. Mała wspólnota nie ma żadnej formy organizacyjnej. Nie posiada też procedur podejmowania uchwał. Decyzje muszą zapadać jednomyślnie. Oznacza to, że wszyscy właściciele lokali muszą się zgadzać na rozpoczęcie inwestycji, remontów lub podjęcie innych działań. Ponieważ może być to trudne, mała wspólnota może funkcjonować jak duża pod warunkiem, że tak zadecydują właściciele.

O dużych wspólnotach mówimy w przypadku gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy. W takim przypadku wspólnota działa, bazując na przepisach zawartych w ustawie o własności lokali.

W dużej wspólnocie mieszkaniowej konieczne jest powołanie zarządu. Może on zostać wybrany z przedstawicieli mieszkańców, ale może być to też osoba z zewnątrz lub firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami.

Zadaniem zarządu jest reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz (np. w sądzie), kontakty z mieszkańcami w sprawie uchwał, rozliczanie płatności, podejmowanie decyzji. Zadaniem zarządu jest też zawieranie umów z dostawcami mediów, firmami realizującymi wywóz odpadów oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie nieruchomości, realizację napraw i remontów, czy sprzątanie części wspólnych.

W przypadku dużej wspólnoty uchwały są podejmowane poprzez głosowanie. Wymagana jest większość głosów właścicieli lokali liczoną z uwzględnieniem procentu wielkości posiadanego udziału w nieruchomości.

materiał partnera: www.nieruchomosci-online.pl

Scroll to Top