2015-11-06

Kłopoty ze współwłasnością gruntów przyległych

Dodatkowe grunty związane funkcjonalnie z nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przysparzają zarządcom obok dodatkowych, często nieokreślonych w umowie o zarządzanie zajęć, sporo innych problemów. Nieruchomość o statusie wspólnoty mieszkaniowej winna być uregulowana w takich granicach prawnych, aby pozwalała na funkcjonowanie wspólnoty w obszarze niewychodzącym poza nieruchomość wspólną. Niestety, częste są sytuacje, w których wspólnota – można by […]

Kłopoty ze współwłasnością gruntów przyległych Read More »

Konwalidacja decyzji członka zarządu

Czy określona czynność podjęta przez jednego tylko członka wieloosobowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej może zostać konwalidowana, jeśli później potwierdzi ją drugi członek zarządu? Czy w każdym przypadku konwalidacja jest dopuszczalna i skuteczna? To nie jest oczywiste, a doktryna i orzecznictwo nie są w tej sprawie jednolite. Zarząd pełni kluczową dla wspólnoty mieszkaniowej rolę, reprezentując ja na

Konwalidacja decyzji członka zarządu Read More »

Weryfikacja udziałów po nowelizacji – żmudna i kosztowna

Czy zarząd wspólnoty jest zobowiązany do zweryfikowania stanu prawnego lokali pod kątem współwłasności ułamkowej w związku z nowelizacją ustawy o własności lokali? Kto ma ponosić koszty żmudnych i czasochłonnych prac weryfikacyjnych? Zarządzamy ponad 1000 lokali wspólnot mieszkaniowych. Po przeanalizowaniu ostatniej nowelizacji ustawy o własności lokali mamy szereg istotnych pytań. Czy zarząd wspólnoty jest zobowiązany do

Weryfikacja udziałów po nowelizacji – żmudna i kosztowna Read More »

Umowy-zlecenia „ozusowane”

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od umów- zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co w praktyce oznacza ta zmiana dla wspólnot mieszkaniowych? Takie zasady wprowadza ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831). Zatrudnianie osób na podstawie

Umowy-zlecenia „ozusowane” Read More »

Literówka, błąd, omyłka w uchwale

W uchwałach, a także innych dokumentach wspólnot mieszkaniowych mogą zdarzać się różnego rodzaju omyłki pisarskie. Sprawa może wydawać się błaha. Jednak takie błędy mogą stać się podstawą do kwestionowania prawomocności uchwały. Jakie są zatem możliwości sprostowania tego rodzaju pomyłek? Uchwały właścicieli lokali, będące wielostronną czynnością prawną, muszą być oceniane na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. W

Literówka, błąd, omyłka w uchwale Read More »

Dziedziczenie a nowelizacja ustawy o własności lokali

Ostatnia zmiana ustawy o własności lokali ma istotny związek z zasadami dziedziczenia nieruchomości lokalowych. Znajomość tych zasad i ich potencjalnych konsekwencji jest dla zarządcy niezwykle przydatna. W dniu 29 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali (DzU z 2015 r., poz. 1168, dalej: znowelizowana ustawa).

Dziedziczenie a nowelizacja ustawy o własności lokali Read More »

Ryzyko ocieplania elewacji jesienią i zimą

Podczas prac ociepleniowych na elewacjach wymagane są odpowiednie parametry dotyczące temperatury powietrza i podłoża oraz wilgotności otoczenia. Wykonawca wspólnie z inwestorem musi zdecydować, czy kontynuować prace, czy zakończyć je lub zaczekać do czasu, aż powrócą sprzyjające warunki pogodowe. Sezon budowlany umownie trwa w Polsce od kwietnia do końca października. W tym okresie prowadzi się zdecydowaną

Ryzyko ocieplania elewacji jesienią i zimą Read More »

Remont komina, czyli przestrzegaj prawa fizyki

Jak uniknąć podstawowych błędów związanych z naprawami typowych kominów znajdujących się ponad pokryciem dachowym i wykonanych z tradycyjnych materiałów budowlanych? Czym powinni się kierować zarządcy, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące takich remontów? Zawarte w tym artykule spostrzeżenia i wytyczne dotyczą typowych kominów znajdujących się ponad pokryciem dachowym i wykonanych z tradycyjnych materiałów budowlanych, tj. z

Remont komina, czyli przestrzegaj prawa fizyki Read More »

Kryteria oceny ofert na wymianę wind

Głównym kryterium obecnie organizowanych przetargów i konkursów ofert na dostawę wind nadal pozostaje cena. Jednak poza ceną istnieją także inne aspekty wpływające na konkurencyjność oferty danego wykonawcy, a przede wszystkim żywotność i trwałość podzespołów. Rozwój techniki powoduje, że windy XXI wieku wyposażane są w wiele podzespołów przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa, energooszczędności i wydłużenia żywotności

Kryteria oceny ofert na wymianę wind Read More »

Scroll to Top