Literówka, błąd, omyłka w uchwale

W uchwałach, a także innych dokumentach wspólnot mieszkaniowych mogą zdarzać się różnego rodzaju omyłki pisarskie. Sprawa może wydawać się błaha. Jednak takie błędy mogą stać się podstawą do kwestionowania prawomocności uchwały. Jakie są zatem możliwości sprostowania tego rodzaju pomyłek?

Uchwały właścicieli lokali, będące wielostronną czynnością prawną, muszą być oceniane na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mogą one naruszać przepisów bezwzględnie obowiązujących, dlatego ich skuteczność bada się również przez ten pryzmat.

Brak procedury

Zauważmy, że ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (uwl), jak również zapisy kodeksu cywilnego (kc) i kodeksu postępowania cywilnego (kpc) dotyczące współwłasności nie ustanawiają żadnej procedury postępowania w przypadku uchwały wspólnoty zawierającej błędy pisarskie czy rachunkowe. Również w orzecznictwie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych wskazówki w tej kwestii są skąpe.

Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w wyroku z 22 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 1157/12 stwierdził, że zawarte w uchwale wspólnoty sformułowanie, że ustalono wynagrodzenie „dla zarządcy” jest w istocie pomyłką pisarską, gdyż wspólnota ta nie miała zarządcy, a w uchwale chodziło o wynagrodzenie administratora, o czym stanowił kolejny paragraf dokumentu. Błąd taki nie dyskwalifikował zatem uchwały i nie stanowił podstawy do jej unieważnienia.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 28 października 2013 r., sygn. akt I ACa 768/13, skonstatował, że podanie błędnej daty w zawiadomieniu o zebraniu właścicieli lokali nie mogło w świetle złożonego projektu uchwały i samej uchwały zapisanej przez notariusza, uzasadniać jej uchylenia. Analogicznie orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 27 maja 2014 r., sygn. akt I C 356/13 w sprawie omyłki pisarskiej dotyczącej daty rocznego zebrania wspólnoty w sporządzonym z niego protokole.

 

Autor: Piotr Brogowski

Całość tekstu w numerze 11/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top