Odsprzedaż mediów a zwolnienia od VAT

Czy wspólnota mieszkaniowa jako czynny podatnik VAT prawidłowo stosuje zwolnienia od podatku VAT od od sprzedaży mediów. Dotyczy to wody, energii cieplnej, odbioru ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wywozu nieczystości?

Właściciel lokalu jako członek wspólnoty ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Są to w szczególności wydatki ponoszone na klatki schodowe, parkingi, instalacje energetyczne itd.

Kto korzysta ze zwolnienia?

Odsprzedaż mediów przez wspólnotę do lokali mieszkalnych stanowi odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Dostawa (odsprzedaż) tych mediów może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT, zwalnia się od podatku czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę. Z kolei w myśl § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia zwalnia się od podatku czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lub opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2010 r. nr 206, poz. 1367 z późn. zm.), jeżeli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe. Przez opłaty niezależne od właściciela należy rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (zob. art. 2 pkt 8 ustawy o ochronie praw lokatorów). (…)

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Całość tekstu w numerze 05/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top