Wspólnota zapewnia w ramach opłaty eksploatacyjnej każdemu członkowi zestaw kluczy do klatki schodowej. Kupuje po 1 sztuce dla każdego właściciela oraz kilka sztuk jako rezerwę dla tych właścicieli, którzy będą chcieli posiadać dodatkowe klucze lub piloty do bramy. Podstawowy zestaw każdy właściciel otrzymuje bezpłatnie. Jego koszt jest skalkulowany jako część zaliczki na utrzymanie części wspólnych. Za dodatkowe egzemplarze wspólnota nie dolicza marży. Czy taki sposób rozliczenia dla wyliczania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?

Wspólnota mieszkaniowa prowadząc zarówno działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wolnej od podatku przy spełnieniu warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), jak i inną działalność gospodarczą (podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym), obowiązana jest, stosując przepisy art. 12 updop, podzielić przychody na te pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności. Nie istnieją przychody, których nie można przyporządkować do żadnej kategorii.

Niezwykle ważne jest też określenie prawidłowej wielkości kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, pod warunkiem że wykazany zostanie ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz że nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów. Następnie prawidłowo ustalone koszty uzyskania przychodów należy przypisać do przychodów odnoszących się do poszczególnych źródeł. W przypadku gdy przyporządkowanie poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów z poszczególnych źródeł nie jest możliwe, zastosowanie znajduje art. 15 ust. 2 i 2a updop. (…)

Autor: Dorota Bąbiak- Kowalska

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 czerwca 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-305/15/MS)

Całość tekstu w numerze 09/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

Scroll to Top