Przychód ze sprzedaży strychu

Czy przychód, jaki uzyska wspólnota mieszkaniowa ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na cele mieszkaniowe, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy dochód z tego tytułu będzie przeznaczony na zasilenie funduszu remontowego?

Uzyskany dochód ze sprzedaży strychu na cele mieszkaniowe, który był pomieszczeniem wspólnego użytkowania na podstawie ustawy o własności lokali, jest dochodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, np. remont budynku wspólnoty. datku dochodowym od osób prawnych, dalej: updp (DzU z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na rachunek wspólnoty (bądź są wpłacane do kasy), stanowią, w rozumieniu ustawy podatkowej, przychód bez względu na źródło ich pochodzenia. Dotyczy to zarówno uiszczonych przez członków wspólnoty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, jak i opłat za dostarczone do poszczególnych lokali media.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 updp stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnot mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

  • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
  • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

 

Związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty czynszowe) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu updp. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updp, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Z pytania wynika, że wspólnota mieszkaniowa podjęła stosowne uchwały zezwalające na sprzedaż części wspólnej budynku, tj. części strychu w celu zaadaptowania go przez przyszłych nabywców na cele mieszkalne. Wnioskodawca wskazał, że nabywcami są osoby fizyczne i zamierzają zaadaptować strych na cele mieszkalne. Dochód uzyskany ze sprzedaży pomieszczeń strychu wspólnota przeznaczy na remont budynku. Przychody uzyskane ze sprzedaży zasobu mieszkaniowego stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pomieszczenia strychu, jako część wspólna budynku mieszkalnego, mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej. Zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Przychody uzyskane ze sprzedaży pomieszczeń strychu pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W konsekwencji środki pieniężne z tytułu sprzedaży stanowić będą przychody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 44 updp podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

 

Autor: Dorota Bąbiak- Kowalska

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 marca 2015 r., sygnatura IPTPB3/423-440/14-4/PM)

Tekst w numerze 06/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top