Czy wspólnota ma prawo zaliczyć budowle parkingów, zarówno wybudowane na własnym, jak i cudzym gruncie, do własnych środków trwałych podlegających amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne od tych parkingów będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów?

W skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzą wyłącznie stanowiące odrębną własność lokale użytkowe, a żaden z lokali nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Prawem związanym z prawem własności poszczególnych lokali jest udział w nieruchomości wspólnej. Wspólnocie nie przysługuje zwolnienie od podatku CIT, określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Dla właściwego funkcjonowania wspólnoty niezbędne stało się zwiększenie ilości posiadanych miejsc parkingowych, dlatego rozpoczęła budowę dwóch parkingów:

  • na dzierżawionej działce,
  • na nabytej w tym celu działce (działka jest własnością wspólnoty mieszkaniowej) – planowany okres użytkowania każdego z parkingów będzie dłuższy niż rok, a wartość początkowa każdego z nich nie przekroczy 3500 zł; w dniu przyjęcia do używania będą one kompletne i zdatne do użytku.

 

Stosownie do art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ustawy o CIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Parking (budowla) budowany na nabytym przez wspólnotę mieszkaniową gruncie będzie mógł stanowić jej środek trwały podlegający amortyzacji, gdyż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego spełnione są wszystkie warunki wynikające z art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, tj.:

  • stanowi własność podatnika (wspólnoty mieszkaniowej),
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • przewidywany okres używania jest dłuższym niż rok,
  • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

(…)

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Całość tekstu w numerze 7-8/ 2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top