Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej

Pytanie. Tak zwana wspólnota garażowa podpisała umowę ze wspólnotą mieszkaniową na dzierżawę części gruntu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawy wynosił tysiąc złotych rocznie. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów garażowych. Czy od czynszu wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT?


Odpowiedź. Tak, wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT od czynszu.


Uzasadnienie. Wspólnoty jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86, dalej: ustawa o CIT) jako podmioty, które zwolnione są od podatku CIT.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT). Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

W artykule 12 ustawy o CIT ustawodawca zamieścił otwarty katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy, wskazując, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT stanowiącego, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Należy wskazać, że garażem jest osobna lub połączona z domem lub innym budynkiem konstrukcja przeznaczona do umieszczania w niej pojazdu w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem. Garaże mogą w nieruchomości być: częścią nieruchomości wspólnej (której sposób i zasady użytkowania winni określić właściciele w umowie bądź uchwale), pomieszczeniem przynależnym do innego, samodzielnego lokalu, jak np. mieszkania czy lokalu użytkowego, samodzielnym lokalem (a więc odrębną nieruchomością lokalową) przeznaczonym na inne cele niż mieszkalne.

Zatem garaż może być jedynie lokalem o innym przeznaczeniu aniżeli mieszkaniowym czy użytkowym. Oznacza to, że nieruchomość garażowa nie stanowi zasobów mieszkaniowych, dlatego też przychód z tytułu otrzymanej kwoty dzierżawy nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym dochód powstały z tego tytułu, jako pochodzący z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT. Bez znaczenia pozostaje w takim przypadku cel przeznaczenia tego dochodu. Od powstałego dochodu wspólnota powinna zapłacić podatek CIT.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top