Składka zdrowotna a członkostwo w zarządzie

Od wejścia w życie Polskiego Ładu osoby obsługujące wspólnoty mieszkaniowe nurtuje pytanie, czy członek zarządu we wspólnocie mieszkaniowej powołany uchwałą podlega składce zdrowotnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypowiedział się w tej kwestii.


ZUS stwierdził, że to zależy czy przychody otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej są opodatkowane na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., dalej: ustawa o PIT). Jeśli nie, to nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zakwalifikować jako „przychód z innego źródła” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, nie odpowiada ono bowiem definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ustawy o PIT. Wynagrodzenia tego nie można również uznać za należność z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, skoro podstawą pełnienia obowiązków jest wybór, a nie umowa.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest przychodem zdefiniowanym w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, gdyż wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy przychodów członków zarządu osób prawnych. Wyżej opisane wynagrodzenie nie jest również przychodem określonym w art. 12 ustawy o PIT, który definiuje przychody z wynagrodzenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o PIT jest osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

W związku z tym wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zakwalifikować jako „przychód z innych źródeł”, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. (nr IPPB2/415-221/12-4/AK) członka wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową ani stosunek pracy, ani umowa zlecenie (lub inna umowa cywilnoprawna), nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich. Przychody otrzymywane przez członków wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Mając powyższe na uwadze, otrzymywane przez członka wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia, jak również inne świadczenia, stanowią przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Tym samym wynagrodzenie otrzymywane przez wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wspólnota mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle powyższego składka nie jest należna.


Piotr Brogowski

Scroll to Top