Konsekwencje podatkowe wynajmu komórek

Pytanie. Wspólnota zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 3 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane jej członkom. Dochody zamierza przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej. Czy wartość sprzedaży osiągnięta z tytułu wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wliczała się do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu z podatku VAT?


Odpowiedź. Wartość sprzedaży osiągnięta z tytułu wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie wliczała się do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu z podatku VAT.


Uzasadnienie. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł.

Odnosząc się do wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej dotyczących kwestii ustalenia, czy wartość sprzedaży z tytułu najmu miejsc postojowych i komórek lokatorskich wliczyć do limitu, należy stwierdzić, że obliczając limit sprzedaży uprawniający podatnika do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT), po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, nie bierze się pod uwagę m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zwalnia się od podatku:

  • czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę,
  • czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych, tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) lub opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2356 oraz z 2019 r. poz. 1726), jeżeli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe (zob. § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień z podatku VAT).

W analizowanej sprawie wspólnota mieszkaniowa zamierza wynająć 2 miejsca postojowe oraz 3 komórki lokatorskie. Są to pomieszczenia przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe. Tym samym wynajem tych pomieszczeń nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Należy zatem przyjąć, że do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy wliczyć wartość sprzedaży z tytułu najmu tych pomieszczeń, tj. 2 miejsc postojowych oraz 3 komórek lokatorskich.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top