Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na odcięcie wody właścicielowi lokalu, który zalega z opłatami za nią?


Odpowiedź. Wspólnota mieszkaniowa nie może podjąć tego typu uchwały.


Uzasadnienie. Kwestię zaopatrzenia w wodę reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 ze zm., dalej: ustawa). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (art. 6 ust. 2 ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą (art. 6 ust. 5 ustawy). W przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu.

Kwestia odcięcia dostawy wody została omówiona w art. 8 ustawy, w myśl którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody ze względu na nieuregulowane należności, zobowiązane jest do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. Ponadto o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody (art. 6 ust. 2 i 3 ustawy).

Jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I ACa 278/11), nie przewiduje się możliwości odcięcia dostawy wody przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym właściciela czy zarządcę budynku wielolokalowego, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. Skoro jednoznacznie z ustawy wynika, że określa ona zasady i warunki zbiorowego zapatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych mających obowiązek zapewnienia dostaw wody i którym ustawodawca wyznaczył konkretne warunki, w jakich może dojść do odcięcia dostawy wody (art. 8 ustawy), to uznanie, że również inny podmiot (nie zobowiązany już do dostaw wody, a jedynie zarządzający nieruchomością) jest władny do odcięcia wody pozostaje w sprzeczności z treścią ustawy – jej literalnym brzmieniem oraz z jej założeniami. Brak jest też uzasadnienia dla rozszerzonej wykładni art. 8 i do dodania uprawnień wynikających z tej ustawy dla konkretnego podmiotu (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego) innym podmiotom. Przepis art. 8 ustawy musi być interpretowany ściśle i zgodnie z jego literalnym brzmieniem. Daje on bowiem możliwość ograniczenia korzystania z wody pitnej w ściśle określonych wypadkach i określonemu podmiotowi, i tylko ten podmiot może odciąć dostawę wody.


Mateusz Górski

prawnik

Scroll to Top