Brak uchwały – uchwałą negatywną?

Odmowa podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały nie jest i nie może być równoznaczna z podjęciem uchwały o treści negatywnej. Uchwała (pozytywna bądź negatywna) niepodjęta większością głosów nie istnieje i tym samym nie może być przedmiotem zaskarżenia.


Sąd stwierdził, iż z treści art. 23 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl) wynika, że uchwała jest aktem stanowiącym wynik głosowania pozytywnego, tzw. głosów oddanych „za”, jako że zapada większością głosów właścicieli lokali. Tylko taka uchwała istnieje w obrocie prawnym i może być przedmiotem zaskarżenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 307/16). Przedmiotem głosowania mogą być zarówno uchwały o treści pozytywnej, jak i negatywnej, jednakże, w ocenie sądu, odmowa podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały nie jest i nie może być równoznaczna z podjęciem uchwały o treści negatywnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13 września 2016 r., sygn. akt I ACa 296/16). Uchwała (pozytywna bądź negatywna) niepodjęta większością głosów nie istnieje i tym samym nie może być przedmiotem zaskarżenia (wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2006 r., sygn. akt I CK 336/05). W omawianej sprawie większość członków pozwanej wspólnoty zagłosowało przeciwko podjęciu zaskarżonej uchwały, zatem uchwała taka nie istniała i powództwo o jej uchylenie było – jako bezprzedmiotowe – oczywiście bezzasadne, co uprawniało sąd do jego oddalenia na posiedzeniu niejawnym.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 17 lipca 2023 r., sygn. akt I C 723/23

Oprac. PB

Scroll to Top