Rewitalizacja to szansa dla wspólnot i spółdzielni

Zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinni się aktywnie włączyć w proces rewitalizacji w swoim mieście, aby wpłynąć na jej przyszły kształt. To szansa wydźwignięcia zdegradowanych osiedli, budynków i podwórek ze stanu kryzysowego.

Zniszczone kamienice w centrum miast, zaniedbane śródmiejskie podwórka czy ponure blokowiska to obrazek niejednego miasta. Problemy kilkudziesięciu lat zaniedbania, brak dbałości o wspólne dobro czy też naturalne zużycie budynków połączone z różnymi problemami społecznymi o podłożu ekonomicznym negatywnie wpłynęły na nasze otoczenie, zwłaszcza w centrach miast. Remedium na postępującą degradację tych obszarów, starzenie się infrastruktury – jest rewitalizacja miejskiej przestrzeni.

Cele rewitalizacji

Proces ten jest szeregiem działań w obszarze miejskim zmierzających do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturowego danego terenu. W świetle obowiązującej od 18 listopada 2015 r. ustawy o rewitalizacji, celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego i przywrócenie ich dla lokalnej społeczności.

Nieruchomościami mieszkaniowymi na terenach zdegradowanych zarządzają i administrują różne podmioty – zawodowi zarządcy, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y czy miejskie zarządy budynków. To są bardzo ważni gracze w polityce miejskiej, a zwłaszcza w jej szczególnej formie, jaką jest rewitalizacja.

Głównym reżyserem procesu rewitalizacji jest miasto z burmistrzem lub prezydentem oraz radnymi na czele. To oni określają obszar rewitalizacji oraz kierunki zmian związanych z remontami ulic i placów, odnawianiem budynków, nadawaniem nowej funkcji terenom pofabrycznym czy też zmianom dotychczasowego wykorzystania nieużytków. Jednak obowiązek szerokiej partycypacji, konsultacji i współtworzenia projektów aktów planistycznych i prawa miejscowego w sferze rewitalizacji uprawnia podmioty zewnętrzne do głębokiego angażowania oraz silnego wpływania na kształt przyszłych działań rewitalizacyjnych.

W świetle projektu ustawy rewitalizacji głównymi adresatami rewitalizacji są mieszkańcy obszaru zdegradowanego. Obok tej grupy społecznej interesariuszami są także właściciele, użytkownicy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty zarządzające tymi nieruchomościami. Zalicza się do nich również spółdzielnie i towarzystwa budownictwa społecznego. Ważne, by nieruchomości znajdowały się na obszarze przewidzianym do rewitalizacji lub ze względu na swą specyfikę istniał istotny związek z tym obszarem. Mamy więc do czynienia z szeroką grupą podmiotów zainteresowanych faktycznie, ale również umocowanych prawnie, by włączyć się w proces rewitalizacji. (…)

 

Autor: Dr Mateusz Pszczyński

Całość tekstu w numerze 1/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top