Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego.


O warunkach udzielania Pożyczki  Termomodernizacyjnej proponowanej przez Alior Bank, mówi Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Instrumentów Finansowych i Programów Unijnych w Alior Banku.

Pożyczka Termomodernizacyjna jest udzielana z funduszy Unii Europejskiej (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020). Środki te zostały udostępnione Alior Bankowi  przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).


Kto może skorzystać z propozycji Alior Banku?  
Pożyczka Termomodernizacyjna to bardzo korzystna propozycja finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Kierowana jest głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego z terenu województw dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Środki przeznaczone na pożyczki w województwie łódzkim zostały już wykorzystane. W województwie małopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim o pożyczkę mogą także ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w województwie pomorskim, dodatkowo również przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).


Jakie projekty może sfinansować Alior Bank?
Pożyczką można sfinansować szeroki zakres prac termomodernizacyjnych m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków, wymianę wyposażenia na energooszczędne w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dofinansowanie może zostać przeznaczone również, na przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem, a także na przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji. Pożyczką można też sfinansować realizację projektów wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, o ile wynika to z audytu energetycznego ex-ante, czyli przeprowadzonego z góry.


Jakie warunki powinien spełnić klient ubiegający się o Pożyczkę Termomodernizacyjną?

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać inwestor i planowana inwestycja termomodernizacyjna są określone w Kartach Produktów. Należą do nich m.in. potwierdzona przez audyt energetyczny poprawa efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% oraz zdolność inwestora do spłaty udzielonego finansowania. Ponadto, wymagane są zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru, opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej / inwentaryzacji przyrodniczej, pozyskanie opinii konserwatora zabytków (w przypadku konieczności sporządzenia takich opracowań).


A wkład własny? Czy Alior Bank wymaga od inwestorów wkładu własnego?
Co do zasady pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do wnoszenia wkładu własnego w realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Pożyczka może pokryć nawet 100% kosztów inwestycji brutto pod warunkiem, że zakres prac w całości wpisuje się w koszty kwalifikowane. Wyjątek stanowią sytuacje, w których inwestorowi wraz z udzieleniem pożyczki jest udzielana pomoc publiczna. W takim przypadku inwestor jest zobowiązany wnieść wkład własny do kosztów projektu.


Czy Alior Bank dopuszcza finansowanie projektów termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza?

Nie wykluczamy finansowania inwestycji w takich budynkach, ale wiąże się to często z udzieleniem pomocy de minimis lub pomocy publicznej (w zależności od podmiotu wnioskującego i powierzchni na jakiej prowadzona jest działalność).


Alior Bank refunduje koszty audytu energetycznego i koszty przygotowania dokumentacji projektowej. Na jakich zasadach się to odbywa?

Refundacja 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej jest dokonywana przez Alior Bank w ramach projektu finansowanego ze środków inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance) zarządzanej przez Europejski Bank Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej. Refundacji podlegają koszty poniesione przez inwestora po 1 marca 2019 roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest dostarczenie do banku wniosku o zwrot poniesionych kosztów dokumentacji  projektowej wraz z potwierdzeniem ich poniesienia. Inwestor ubiegający się o refundację ze środków ELENA musi pamiętać o konieczności wyłonienia wykonawców dokumentacji w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Alior Bank zaprasza inwestorów zainteresowanych Pożyczką Termomodernizacyjną do kontaktu z ekspertami ds. finansowania termomodernizacji:

  • +48 782 893 338 – województwo dolnośląskie
  • +48 785 809 598 – województwo małopolskie
  • +48 782 893 293 – województwo podlaskie
  • +48 782 893 221 – województwo kujawsko-pomorskie
  • +48 726 043 813 – województwo pomorskie

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne na stronie www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

Scroll to Top