Pytanie. Czy odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku CIT?


Odpowiedź. Odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.


Uzasadnienie. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86, dalej: ustawa o CIT), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem, aby dochód wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystał z wymienionego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem CIT podlegają:

  • dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  • dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Związane z wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto należy zauważyć, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym ze zwolnienia nie będą korzystały dochody, osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Należy stwierdzić, że odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top