Należności wobec wspólnoty po rozwodzie małżonków

Do chwili podziału majątku wspólnego byli małżonkowie, jako współwłaściciele lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie za zobowiązania dotyczące kosztów utrzymania mieszkania, w tym za zobowiązania związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną.


Orzekający w I instancji Sąd Rejonowy jako podstawę prawną wskazał art. 13 i art. 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl). Sąd ten słusznie przy tym uznał, że podnoszona przez pozwaną okoliczność, iż nie mieszka w zadłużonym lokalu od października 2017 r., nie zwalnia jej z odpowiedzialności za regulowanie płatności wynikających z własności lokalu. Wierzytelności wspólnoty stały się wymagalne i nie było też podstaw do oddalenia powództwa z uwagi na naruszenie art. 5 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: kc). Sąd stwierdził, że fakt niezamieszkiwania pozwanej na nieruchomości nie miał żadnego związku z działaniem lub zaniechaniem powodowej wspólnoty, a ewentualnie uiszczane przez pozwaną należności podlegać będą rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego z jej byłym mężem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 uwl to właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Bezsporna pomiędzy stronami była okoliczność, że pozwani byli po rozwodzie i nie zakończyło się postępowanie o podział majątku wspólnego. Zgodnie z art. 46 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zm.) oraz art. 1034 kc od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, co oznacza, że do chwili podziału majątku wspólnego byli małżonkowie, jako współwłaściciele lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie za zobowiązania dotyczące kosztów utrzymania mieszkania, w tym za zobowiązania związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Sąd rejonowy w swoim wyroku nie uwzględnił odpowiedzialności solidarnej obydwojga pozwanych i nie odniósł się do prawomocnych nakazów zapłaty wobec pozwanego, co w ocenie sądu okręgowego musiało skutkować zmianą wyroku przez wskazanie, że pozwana odpowiada solidarnie za zasądzone zobowiązania wraz z ze swoim byłym mężem, wobec którego wierzytelności zasądzono prawomocnymi nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 24 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I Nc 1638/20) oraz z 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I Nc 974/21).


Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 14 czerwca 2022 r., sygn. akt III Ca 192/2

Scroll to Top