Pytanie. Czy przekazanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na indywidualne konta poszczególnych właścicieli spółdzielni mieszkaniowej spowoduje zapłatę podatku PIT, a w konsekwencji zobowiązanie wspólnoty do pobrania zaliczki na podatek PIT lub informacji o przychodach z innych źródeł PIT-11?


Odpowiedź. W przypadku powstania na funduszu remontowym nadpłaty rozumianej jako różnica między kwotą wniesioną przez właściciela lokalu a kwotą stanowiącą sumę nakładów poniesionych przez spółdzielnie spółdzielnia zobowiązana będzie do jej zwrotu. Zwrot nadpłaty powinien zostać dokonany na podane przez właściciela indywidualne konto. Zwrot powinien zostać dokonany zgodnie z postanowieniem ustawy i statutu spółdzielni.


Uzasadnienie. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 ze zm., dalej: usm) spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali (art. 24(1) ust. 1 usm).

Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym, o którym mowa w art. 6 ust. 3 usm, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego, o których mowa w art. 4 ust. 4(1) pkt 2 usm, według stanu na dzień ustania członkostwa (art. 24(1) ust. 3 usm) – na podstawie art. 24(1) ust. 4 usm stosuje się to odpowiednio do właściciela lokalu, który nie był członkiem spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadkach, o których mowa w 24(1) ust. 1 lub w art. 26 usm, niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości (art. 24(1) ust. 5 usm).

Zatem w analizowanej sprawie dokonany zwrot środków z funduszu remontowego nie będzie skutkował dla członka spółdzielni powstaniem przysporzenia majątkowego. Nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT. Dlatego spółdzielnia nie powinna temu członkowi wystawiać informacji PIT-11.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top