Kto odbiera pisma w imieniu wspólnoty?

Czy pismo, aby zostało skutecznie dostarczone do wspólnoty mieszkaniowej powinno zostać doręczone wszystkim członkom zarządu wspólnoty czy wystarczy aby otrzymał je tylko jeden z nich?

Doręczenie powinno być dokonane do rąk osoby uprawnionej do odbioru pism. Przyjąć należy, że skuteczne jest wobec wspólnoty doręczenie pisma tylko jednemu z członków zarządu.

W postępowaniu administracyjnym przymiot strony posiada wspólnota mieszkaniowa, a nie zarząd wspólnoty. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2018 r. poz. 16) zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Pomiędzy reprezentacją wspólnoty a uprawnieniem do odbioru pism ze skutkiem dla wspólnoty nie zachodzi tożsamość. Doręczenie powinno być dokonane do rąk osoby uprawnionej do odbioru pism. Przyjąć należy, że skuteczne jest wobec wspólnoty doręczenie pisma tylko jednemu z członków zarządu. Czynność odbioru pisma (decyzji) nie stanowi oświadczenia woli, każdy więc członek zarządu wspólnoty, w ramach kompetencji do reprezentacji, jest uprawniony do odbioru przesyłek kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej. Oznacza to, że w pytaniu wystarczające jest doręczenie decyzji/ pisma tylko jednemu członkowi zarządu (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 148/19)

Taki też pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 października 2016 r. w sprawie II OSK 3374/14. W wyroku tym NSA wskazał też, że doręczenie decyzji wszystkim członkom kilkuosobowego zarządu wspólnoty nie jest uchybieniem pod warunkiem jednak, że adresaci przesyłek uzyskają pouczenie o sposobie liczenia terminu do wniesienia odwołania. W sytuacji zaś, gdy organ już dokonał takiego osobnego doręczenia wszystkim członom zarządu wspólnoty bez stosownego pouczenia, bezpodstawne jest przyjęcie, że skuteczność doręczenia następuje z chwilą odbioru przez pierwszego, a nie ostatniego z członków wieloosobowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radca prawny

Scroll to Top