2017-07-01

Koszty energii

Budowa oddzielnych od wspólnoty urządzeń grzewczych bez zgody wspólnoty nie zwalnia z ponoszenia kosztów utrzymania, w tym kosztów energii cieplnej. Wspólnota mieszkaniowa dochodziła zapłaty od członków wspólnoty kwoty 24 274,18 zł za brak opłat za utrzymanie nieruchomości wspólnej, w tym opłat związanych z kosztami utrzymania zarządu nieruchomością wspólną, zużycia wody oraz niedokonywania wpłat na poczet …

Koszty energii Read More »

Zniesławienie na forum

Podawanie na forum internetowym wspólnoty mieszkaniowej informacji nieprawdziwych pod adresem zarządu, a tym bardziej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe stanowi naruszenie dóbr osobistych. Wspólnota mieszkaniowa otworzyła na swojej stronie internetowej forum dla członków. W 2012 r. doszło do zmiany zarządcy obiektu. Jeden z mieszkańców, J.J., zaskarżył uchwałę w tym zakresie. Domagał się ustalenia nieistnienia lub …

Zniesławienie na forum Read More »

Opłaty za korzystanie z ogródka

Opłaty za korzystanie z ogródka Ustawa o własności lokali nie zabrania wprowadzenia w umowie pomiędzy członkami wspólnoty zasady, że za wyłączne korzystanie z części nieruchomości wspólnych nie mogą być pobierane dodatkowe opłaty związane z jej utrzymaniem. Na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności R. i H. małżonkowie P. nabyli od spółdzielni …

Opłaty za korzystanie z ogródka Read More »

Przymusowa sprzedaż lokalu za zaległości

Niezrealizowanie przez właściciela lokalu obowiązków poprzez długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych opłat stanowi samodzielną i wystarczającą podstawę żądania przymusowej sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Wnioskodawcy E.A. i K .M. wystąpiły do sądu o udzielenia zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Chodziło o wystąpienie z pozwem przeciwko M.R., o nakazanie sprzedaży przysługującego M.R. prawa …

Przymusowa sprzedaż lokalu za zaległości Read More »

Opłata za zajęcie elewacji

Zaskarżenie uchwały wspólnoty w sprawie podniesienia wysokości opłat wymaga wykazania, udowodnienia przez sądem, że podwyższenie to nie ma oparcia w uzasadnionych wyliczeniach oraz że jest rażąco wygórowane. Obowiązek ten spoczywa na skarżącym uchwałę. Członek wspólnoty mieszkaniowej wystąpił o uchylenie uchwały w sprawie podwyższenia obciążającej powoda opłaty za zainstalowane na ścianie wspólnej budynku klimatyzatory. W uzasadnieniu …

Opłata za zajęcie elewacji Read More »

Użytkowanie wieczyste we własność

W przypadku braku zgody na podjęcie czynności przekraczającej trwały zarząd współwłaściciele mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sporu między nimi i o wydanie zgody na dokonanie takiej czynności. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej (wnioskodawcy) wystąpili o zgodę sądu na zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły, tj. na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej …

Użytkowanie wieczyste we własność Read More »

Wymóg określonego quorum

Nie jest słuszne twierdzenie, że skoro wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, to aby uchwała została podjęta przez tę wspólnotę, udział w głosowaniu nad projektem uchwały winien być zapewniony wszystkim właścicielom, a w przypadku bezzasadnego pozbawienia któregokolwiek właściciela udziału w głosowaniu nie może być mowy o tym, że ogół właścicieli podjął uchwałę. Przeciwnie, art. 23 …

Wymóg określonego quorum Read More »

Szczególna staranność zarządcy

Przyjęcie sprawozdania zarządcy oraz udzielenie mu absolutorium w przypadku, gdy nie wykonał on zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeglądów okresowych, a także przygotował sprawozdanie finansowe niezgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o rachunkowości, narusza zasady prawidłowej gospodarki. Członek wspólnoty wystąpił z żądaniem uchylenia dwóch uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową, tj. uchwały o …

Szczególna staranność zarządcy Read More »

Nakaz demontażu anten w uchwale

Wspólnota mieszkaniowa może wprowadzać nakazy, a szczególnie zakazy dotyczące nieruchomości wspólnych, w tym sposobu wykorzystania dachu budynku wspólnoty. Powodowie J. B. i K. B. (członkowie wspólnoty) wnieśli pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, żądając uchylenia uchwały w sprawie zobowiązania ich do demontażu anten oraz wprowadzającej zakaz używania anten. Powód jest licencjonowanym krótkofalowcem posiadającym w mieszkaniu stację nadawczo-odbiorczą, …

Nakaz demontażu anten w uchwale Read More »

Scroll to Top