Szczególna staranność zarządcy

Przyjęcie sprawozdania zarządcy oraz udzielenie mu absolutorium w przypadku, gdy nie wykonał on zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeglądów okresowych, a także przygotował sprawozdanie finansowe niezgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o rachunkowości, narusza zasady prawidłowej gospodarki.

Członek wspólnoty wystąpił z żądaniem uchylenia dwóch uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową, tj. uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządcy oraz uchwały o udzieleniu zarządcy absolutorium, czyli tzw. uchwał rozliczeniowych, składających się na rozliczenie roku 2010 r. Podniósł, że sprawujący zarząd Miejski Zakład w Ż. w sposób nieprawidłowy wykonywał swoje działania, czego wyrazem było np. wadliwe przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, a także wadliwe rozliczenie roczne wspólnoty czy też brak wyodrębnienia środków gromadzonych przez członków wspólnoty w ramach funduszu remontowego.

 

Oprac. SSZ

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 29 kwietnia 2013 r., sygn. akt IC 1053/11

Całość tekstu w numerze 7-8/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top