Wydłużenie terminów zapłaty za użytkowanie wieczyste

Tarcza antykryzysowa 4.0 zakłada przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, rozwiązanie zaproponowane w zmienianym art. 15j ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086, dalej: ustawa) zwiększy horyzont czasowy planowania wydatku środków przez podmioty dotknięte negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

Zmniejszenie obciążeń

Przepisy art. 15ja–15je ustawy mają na celu złagodzenie negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19 w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego przez zmniejszenie obciążeń wynikających z zawartych umów użytkowania wieczystego, a także w związku z oddaniem na ich rzecz nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.

Ponadto w stosunku do podmiotów, których kondycja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, należna za 2020 r. opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii. W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres co najmniej 3 miesięcy organ nie będzie pobierał od przedsiębiorcy, którego kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, należności z tego tytułu za okres trzech kolejnych miesięcy po dokonaniu stosownego zgłoszenia.

Także przedsiębiorcy

Analogiczne uprawnienia będą mogły zostać przyznane także przedsiębiorcom będącym użytkownikami wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości należących do zasobu jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązania respektują zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, pozostawiając ich organom stanowiącym swobodę w zakresie przyznawania preferencji w odniesieniu do mienia należącego do zasobu tych jednostek.

Pomoc, o której mowa w art. 15ja, art. 15jb oraz art. 15jd ustawy, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej (przepisy wprowadzające pomoc polegającą na obniżeniu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oraz analogiczne przepisy przewidujące możliwość udzielenia takiej pomocy w odniesieniu do nieruchomości samorządowych).

 

Piotr Pałka

Radca prawny

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc

Scroll to Top