Reprezentacja zarządu przed sądem

Czy zawsze zarząd może reprezentować wspólnotę przed sądem? Czy sądowa reprezentacja wspólnoty przez zarząd może podlegać ograniczeniom, a jeśli tak, to w jakich przypadkach? A co się dzieje, gdy członek zarządu kwestionuje przed sądem uchwałę wspólnoty?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity – DzU z 18 listopada 2015 r., poz. 1892 – dalej uwl), każdy właściciel, jak również współwłaściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo takie może być wytoczone w zawitym terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli albo od dnia powiadomienia powoda o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (art. 25 ust. 1a uwl).

Inną ścieżką wycofania uchwały z obiegu prawnego jest odwołanie się do art. 58 § 1 kodeksu cywilnego (kc), zgodnie z którym czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Z takim powództwem może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny, jak również każda taka osoba może dochodzić ustalenia nieistnienia uchwały na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) (…)

 

Autor: Piotr Brogowski

Całość tekstu w numerze 1/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top