Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada piwnicę i wynajmuje ją jednemu z właścicieli lokalu (członkowi wspólnoty), to musi zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego w ten sposób dochodu?

Dochody uzyskane przez wspólnotę w związku z wynajmowaną piwnicą osobie posiadającej w zasobach wspólnoty lokal mieszkalny (przez mieszkańca tej wspólnoty) nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przeznaczone są w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wspólnoty (tj. utrzymanie nieruchomości wspólnej). Stanowią dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegające zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1888., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Aby dochód wspólnoty mieszkaniowej korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

  • dochód ten winien być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochód ten musi być przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Kluczowe znaczenie dla zaliczenia określonego obiektu (pomieszczenia) do zasobów mieszkaniowych, ma związek takiego obiektu z lokalem mieszkalnym, w szczególności gdy umożliwia ono prawidłowe i normalne korzystanie z takiego lokalu. Piwnice stanowiące nieruchomość wspólną mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku mieszkalnym lokali mieszkalnych albo wykorzystywane przez mieszkańców tego budynku. W przypadku natomiast, gdy piwnice stanowiące nieruchomość wspólną służą osobom trzecim (innym niż mieszkańcy), nieużytkującym lokali mieszkalnych w zasobach wspólnoty, tracą związek z celami mieszkaniowymi, gdyż są wykorzystywane w działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. (…)

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Cały tekst dostępny w nr 2/2017

 

 

Scroll to Top