Ustanowienie służebności przejazdu

Czy przychody wspólnoty z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz z odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, będące konsekwencją zawartej ugody sądowej, mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT?

Wspólnota mieszkaniowa jest właścicielem działki (nieruchomości) objętej księgą wieczystą, na której jest posadowiony budynek mieszkalny użytkowany przez wspólnotę. Działka ta obejmuje również teren przed budynkiem oraz drogę dojazdową do niego. Wspólnota mieszkaniowa powstała z wyodrębnienia z zasobów spółdzielni mieszkaniowej, a nieruchomość należąca do spółdzielni znajduje się obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnoty. Techniczne uwarunkowania z przeszłości sprawiły, że spółdzielnia, aby dojechać do części należących do niej budynków, zmuszona jest korzystać z części nieruchomości gruntowej należącej obecnie do wspólnoty. Inny dojazd nie jest możliwy.

Próba zawarcia ugody

Spółdzielnia wystąpiła zatem do sądu, wzywając wspólnotę do zawarcia ugody (wniosek o zawezwanie do próby ugodowej), z której wynika:

  • ustanowienie służebności przechodu i przejazdu,
  • jednorazowa odpłatność na rzecz wspólnoty mieszkaniowej tytułem wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności,
  • jednorazowa odpłatność na rzecz wspólnoty tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z części nieruchomości do dnia zawarcia ugody.

Ugoda sądowa zawierająca opisane zapisy została zawarta i jest prawomocna – zobowiązania spółdzielni z niej wynikające mają zostać przekazane do 6 miesięcy od daty zawarcia. Przychód uzyskany z tego tytułu wspólnota zamierza przeznaczyć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (na remonty części wspólnych budynku).

Czy przychód z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz przychód z odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, będące konsekwencją zawartej ugody sądowej, są przychodami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem CIT? (…)

 

Autor: Marcin Szymankiewcz

Cały tekst dostępny w nr 7-8/2017

 

 

Scroll to Top