Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

Pytanie. Kto jest uprawnionym do odbioru pism sądowych kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej w sprawach toczących się przed sądem administracyjnym?

 

Odpowiedź. Uprawnionym do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej jest każdy członek jej zarządu, a wobec braku wskazania przez wspólnotę konkretnej osoby – członka zarządu, do której organ ma kierować korespondencję w niniejszej sprawie, organ administracji może samodzielnie wybrać taką osobę i doręczenie na jej adres będzie skuteczne.

 

Uzasadnienie. Zagadnienie doręczeń w postępowaniu administracyjnym ma istotne znaczenie dla prawidłowości podejmowania rozstrzygnięć przez organy ze względu na skutki prawne. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm., dalej: kpa) reguluje problematykę doręczeń w przepisach od art. 39 do art. 49b. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, w związku z czym byłoby niemożliwe doręczanie korespondencji adresowanej do wspólnoty pod adres każdego właściciela lokalu w tej wspólnocie. Metodą stosowaną w praktyce jest albo przesyłanie korespondencji na adres członków zarządu (w przypadku braku wskazania konkretnej osoby – na adres jednego z nich), albo na adres administratora, po wykazaniu przez niego umocowania do działania w imieniu wspólnoty w konkretnej sprawie. Wówczas adres siedziby administratora byłby adresem do korespondencji.

Problematyka reprezentacji wspólnot mieszkaniowych jest uregulowana w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl). Zgodnie z art. 6 uwl ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jak podkreśla się w orzecznictwie i doktrynie, wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne nie przyznają osobowości prawnej. Stosownie do art. 21 uwl zarząd wspólnoty kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali, natomiast gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Należy odróżnić kwestię uprawnienia zarządu wspólnoty do reprezentowania całej wspólnoty (przedstawiciel ustawowy wspólnoty, jej organ) od ustanowienia przez wspólnotę pełnomocnika. Zgodnie z art. 32 kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Ustanowienie pełnomocnika reguluje art. 33 kpa, z którego wynika w szczególności, że pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12 maja 2020 r., sygn. akt II SA/Gd 246/20).

Uprawnionym do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej jest każdy członek jej zarządu, a w wobec braku wskazania przez wspólnotę konkretnej osoby członka zarządu, do której organ ma kierować korespondencję w niniejszej sprawie, organ administracji może samodzielnie wybrać taką osobę i doręczenie na jej adres będzie skuteczne (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt II OSK 3029/15, CBOSA).

 

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radca prawny

Scroll to Top