Odwrócony VAT za montaż domofonów

Kto powinien odprowadzić podatek VAT za montaż instalacji domofonowej – wspólnota czy firma wykonująca instalację? Kiedy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem za takie prace?

Wspólnota mieszkaniowa, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT zleciła firmie A. dostawę i montaż instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych. Firma A. również jest podatnikiem VAT czynnym. Montaż instalacji domofonowej zlecony został na prośbę mieszkańców – członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy zostali obciążeni jednorazowo całkowitym kosztem montażu domofonów.

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Firma montująca instalację domofonową obciąża wspólnotę mieszkaniowa fakturą. Do ceny jednostkowej netto za każde mieszkanie dolicza 8% podatek VAT. Wspólnota natomiast obciąża mieszkańców wartością brutto. Czy firma wykonująca montaż instalacji domofonowej powinna zatem wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem i VAT należny powinna odprowadzić wspólnota?

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku wymienionym m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, usługodawca nie rozlicza podatku należnego (zob. art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

Art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT wprowadza mechanizm polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego wykonana została ściśle określona usługa (usługi). Oznacza to, że nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług.

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Cały tekst dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

 

 

Scroll to Top