Podzielona płatność VAT w praktyce

Wdrożenie przez wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości mechanizmu podzielonej płatność w podatku VAT to niełatwy proces. Wymaga zapoznania się z zasadami obowiązującymi podatników, a także z istotnymi ograniczeniami. Posiadacz rachunku VAT nie będzie mógł dowolnie zrobić z rachunku VAT wypłat i wpłat.

1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności (ang. split payment), mają służyć uszczelnieniu podatku VAT. Instytucja ta dotyczyć będzie także wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości) jako podatników VAT. Wymienione powyżej podmioty korzystające ze zwolnienia z podatku VAT mogą dokonywać płatności w mechanizmie podzielonej płatności, natomiast te posiadające status podatnika VAT czynnego dokonywać, jak i otrzymywać płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62, dalej: nowelizacja VAT), wprowadza zmiany związane z podzieloną płatności w kilu ustawach, w szczególności w ustawie o VAT i prawie bankowym. W niniejszej publikacji ograniczymy się do zagadnień istotnych z punktu widzenia wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

ISTOTA I DOBROWOLNOŚĆ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Płatność za towar lub usługę zostanie zatem rozdzielona, tzn. na rachunek rozliczeniowy wpłynie tylko kwota netto należności, a nie jak dotychczas kwota brutto, a na specjalny rachunek VAT wpłynie kwota podatku VAT.

Przykład: 27 lipca 2018 r. firma X. (podatnik VAT czynny) otrzymała wystawioną 10 lipca 2018 r. fakturę nr 157/2018 przez wspólnotę mieszkaniową (podatnik VAT czynny) na kwotę brutto 2 460 zł, w tym VAT: 460 zł. Firma X. zamierza zapłacić te fakturę przelewem z rachunku firmowego w mechanizmie podzielonej płatności. Dla wspólnoty mieszkaniowej oznacza to, iż na jej rachunek rozliczeniowy wpłynie tylko kwota netto, tj. 2 000 zł, a kwota podatku VAT, tj. 460 zł, wpłynie na specjalny rachunek VAT. W sytuacji, gdyby firma X. opłaciła te fakturę tradycyjnym przelewem, to cala kwota brutto, tj. 2 460 zł wspólnota otrzymałaby na rachunek rozliczeniowy. Decyzje w jaki sposób zostanie dokonany przelew podejmuje kontrahent (nabywca).

(…)

 

Marcin Szymankiewicz

Cały artykuł dostępny w numerze 7-8/2018.

 

 

Scroll to Top