Zarząd zaproponował uchwałę, na mocy której w bloku miałaby zostać zainstalowana wewnętrzna kablówka – telewizja satelitarna doprowadzona do wszystkich lokali. Każdy z właścicieli musiałby wnosić za to niewielką, comiesięczną opłatę, czyli rodzaj abonamentu. Nie wszyscy chcą płacić – niektórzy nie mają pieniędzy, inni mają już umowy z operatorami satelitarnymi. W budynku jest też zwykła zbiorcza antena telewizyjna. Czy wspólnota może podjąć taką uchwałę? Czy może zmusić właścicieli do wnoszenia opłat?

Wspólnota może podjąć taką uchwałę, ale wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości wspólnej.

UZASADNIENIE: Zgodnie z § 56 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.), budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną. Zgodnie zaś z art. 33 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (DzU nr 106, poz. 675):

  • właściciele (współwłaściciele) nieruchomości (a więc także wspólnoty mieszkaniowe) są m.in. obowiązani umożliwić operatorom umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
  • ww. korzystanie z nieruchomości jest odpłatne, a warunki korzystania ustala się w umowie, zawieranej na piśmie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem o jej zawarcie

 

Zgodnie z orzecznictwem, ponieważ korzystanie z nieruchomości dla tych celów ma cechy służebności przesyłu, to przed podpisaniem umowy, o której mowa w art. 33 ust. 3 ww. ustawy z 7 maja 2010 roku, właściciel lub upoważniony przezeń zarządca powinien uwzględnić orzecznictwo sądów (np. wyrok NSA z 19.11.2009 r., sygn. akt: OSK 1683/2008 oraz wyrok WSA w Gliwicach z 30.06.2008 r., sygn. akt: II SA/GL 913/07) – wskazujące jednoznacznie, iż dla zawarcia umowy służebności przesyłu wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości wspólnej, co oczywiście bywa bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe.

W praktyce najczęściej we wspólnotach są podejmowane uchwały zapadające głosami posiadających większość udziałów w części nieruchomości wspólnej. Wynika to z tego, że instalacja telewizji kablowej stanowi wyposażenie budynku, które jest przeznaczone dla więcej niż jednego lokalu, tym samym stanowi ona część nieruchomości wspólnej. W takich przypadkach członkowie wspólnoty przeciwni tej instalacji mogą zaskarżyć uchwałę do sądu w terminie 6 tygodni na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali.

 

(DBK)

 

 

Scroll to Top