Jaka stawka VAT na usługi konserwacyjne?

Wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę z konserwatorem na usługi konserwacyjne obiektu mieszkalnego. Firma realizująca wspomniane usługi wystawia fakturę VAT na konserwację ze stawką 8% VAT, natomiast stawka na materiał wynosi 23% VAT. Czy takie ujęcie stawek na fakturze jest prawidłowe?

Tak postawione pytanie jest nieprecyzyjne. Dla potrzeb odpowiedzi zakładam, że intencją pytającego było uzyskanie informacji, jakie są konieczne przesłanki aby czynności konserwacyjne na rzecz wspólnoty można by było opodatkować VAT w wysokości 8%.

ODPOWIEDŹ

Aby czynności konserwacyjne były opodatkowane stawką VAT 8% niezbędne jest spełnienie określonych przesłanek z Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839 z zm. dalej: Rozporządzenie).

UZASADNIENIE

Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z zm. dalej: Ustawa o VAT), obniża się do wysokości 8% m.in. dla:

  1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  2. robót konserwacyjnych dotyczących:

 

  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o VAT tj. budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Wiemy, że roboty konserwacyjne odbywają się w budynku (obiekcie) mieszkalnym. Należy zdefiniować czym są te roboty. Zgodnie z Rozporządzeniem przez roboty konserwacyjne rozumie się prace mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Choć do tego momentu powyższe nie powinno budzić wątpliwości to, aby móc skorzystać z omawianego zwolnienia, konieczne jest jednak aby wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekraczała 50 % tej podstawy (par. 3 ust. 3 Rozporządzenia). Innymi słowy aby wartość zakupionych towarów (w kwocie netto) niezbędnych do wykonania prac nie stanowiła ponad połowy wartości całej usługi (np. nie pozostawała w stosunku 60 do 40). W przeciwnym wypadku prawo do zwolnienia nie przysługuje.

Rafał Polit

Konsultant podatkowy

Scroll to Top