Zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomościami

Pytanie. Zarządzam nieruchomościami mieszkalnymi. W ramach zawieranej z klientami umowy nie świadczę takich usług jak np. sprzątanie, konserwacja, usuwanie śmieci, usługi ochrony. W związku z tym wynagrodzenie, które pobieram, nie obejmuje wynagrodzenia za te czynności. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT?


Odpowiedź. Stosownie do §  3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm., dalej: rozporządzenie), zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).


Uzasadnienie. W analizowanej sprawie usługi, które świadczy zarządca nieruchomości, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2015: 68.32.11.0 i 68.32.12.0, a budynki będące przedmiotem usług zarządzania na zlecenie mieszczą się w PKOB: 111, 112 i 113. Zarządca nie dokonuje wyceny nieruchomości i będzie świadczył usługi wymienione w umowie o zarządzanie nieruchomościami w ramach własnej bazy pracowniczej i sprzętowej. Zarządca nieruchomości w ramach zawieranej z klientami umowy nie świadczy takich usług jak np. sprzątanie, konserwacja, usuwanie śmieci, usługi ochrony, a w związku z tym wynagrodzenie, które będzie pobierał, nie będzie obejmowało wynagrodzenia za te czynności.

W świetle § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zwolnione od podatku VAT są usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Należy wskazać, że w dziale 68 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 znajdują się usługi związane z obsługą nieruchomości. Dział ten ma swoje umiejscowienie w sekcji L, która to sekcja nie obejmuje m.in.: usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach klienta, włączając sprzątanie wnętrz, konserwację i drobne naprawy, usuwanie śmieci, usługi ochrony, sklasyfikowanych w 81.10.10.0. Przepis § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia odwołuje się do grupowań ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0, które to zawierają się w dziale 68, co skutkuje tym, że wyłączenia zawarte w sekcji L dotyczą również tych regulacji.

Należy zatem przyjąć, że wymienione czynności składające się na usługę zarządzania nieruchomościami na rzecz klientów takich jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, świadczone przez zarządcę na zlecenie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2015: 68.32.11.0 i 68.32.12.00 i realizowane w nieruchomościach mieszkalnych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2020 r., 0114-KDIP1-1.4012.302.2020.2.KOM).


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top