Zgoda na alkohol w umowie przedwstępnej

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może skutecznie sprzeciwić się, podejmując uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu w lokalach usługowych, w sytuacji, w której już na etapie nabywania lokali wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej wyrazili nieodwołalną i bezwarunkową zgodę w umowach przedwstępnych?

Odpowiedź. Nie, uchwała podjęta przez wspólnotę mieszkaniową, która sprzeciwiałaby się sprzedaży alkoholu w lokalach usługowych znajdujących się w budynku wspólnoty, mogłaby być skutecznie zaskarżona przez właścicieli takich lokali usługowych jako naruszająca ich interes.

Uzasadnienie. W opisywanej sprawie wszyscy nabywcy lokali usytuowanych w budynku w umowach notarialnych zawartych z deweloperem wyrazili zgodę na określone przeznaczenie lokali użytkowych, w tym na sprzedaż alkoholu. Podjęcie uchwały zakazującej sprzedaży alkoholu po kilku latach narusza interes właścicieli lokali usługowych, ponieważ prowadziłoby do zmiany warunków, na jakich nabyli oni swoje lokale z zamiarem prowadzenia w nich działalności. Tym bardziej że z treści całej korespondencji przysłanej do redakcji wynika, że wszyscy ci przedsiębiorcy posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu w prowadzonych przez siebie lokalach, wydane przez właściwy urząd.

Jeślibyśmy natomiast rozważyli możliwość cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu ze względu na uciążliwości wiążące się z tego typu działalnością (hałas, zanieczyszczenie itp.), to należałoby skorzystać z przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230, dalej: ustawa). Okoliczności, w jakich ustawodawca przewidział możliwość cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wymienione zostały w sposób enumeratywny w art. 18 ust. 10, przy czym podkreślić trzeba, że wycofanie zgody na sprzedaż przez wspólnotę już po wydaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stanowi przesłanki do cofnięcia takiego zezwolenia.

Zezwolenie może zostać cofnięte tylko w sytuacji nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów, nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radca prawny

Scroll to Top