Zebrania w formie stacjonarnej

Pytanie. Czy został już przywrócony obowiązek zwoływania zebrań w formie stacjonarnej?


Odpowiedź. Tak, przepis, który wydłużał ustawowy termin zwoływania przez wspólnotę mieszkaniową zebrania rocznego, został uchylony. Aktualnie wspólnoty zobowiązane są do organizowania zebrań rocznych.


Uzasadnienie. 7 lipca 2022 r. na 58. posiedzeniu Sejmu RP uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561). Zgodnie z zawartym w niej art. 25 w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm., dalej: ustawa COVID) uchylony został art. 90 ustawy COVID-owej. Regulował on kwestię zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali w czasie obowiązywania stanu zagrożenie epidemiologicznego lub stanu pandemii, czyli zawieszenia zebrań na 6 tygodni do odwołania jednego z dwóch stanów.

Jak informuje Minister Rozwoju i Technologii w komunikacie opublikowanym na stronach ministerialnych (www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/organizowanie-zebran-wsponot-mieszkaniowych-w-czasie-epidemii), o możliwości organizacji zebrań (m.in. zebrań rocznych przez wspólnoty mieszkaniowe) decydują aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 679 ze zm.). Rozstrzygają one o możliwości organizacji wszelkiego rodzaju zebrań, spotkań itd. Przepisami aktualnie obowiązującego rozporządzenia zniesione zostały m.in. wszystkie obostrzenia w zakresie organizowania imprez, spotkań oraz zebrań, w tym organizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Tym samym w obecnej sytuacji epidemicznej wspólnoty mieszkaniowe mogą organizować zebrania, w tym zebrania roczne, w formie stacjonarnej, ponieważ przepisy rozporządzenia nie wprowadzają żadnych ograniczeń w organizacji m.in. spotkań czy zebrań, także dla wspólnot mieszkaniowych. Warto jednak śledzić aktualne zasady bezpieczeństwa, które publikowane są na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 uwl, zobowiązany jest zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Zebrania powinny mieć formę stacjonarną, z ewentualnym udziałem głosów zebranych przez zarząd w trybie indywidualnym, np. za pomocą poczty elektronicznej. Przedmiotem zebrania powinny być w szczególności: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządcy (art. 30 ust. 2 uwl).


Mateusz Górski

Scroll to Top