Wspólnota garażowa usuwa drzewo

Pytanie. Czy w przypadku wspólnoty garażowej, która chce usunąć drzewo, obowiązują takie procedury, jak w przypadku wspólnoty mieszkaniowej?


Odpowiedź. Tak, w przypadku tzw. wspólnoty garażowej obowiązują te same procedury.


Uzasadnienie. Na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048; dalej: uwl) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości (art. 2 ust. 1 uwl). Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu uwl, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (art. 2 ust. 2 uwl). Jak wynika z przepisów, samodzielnym lokalem mogącym stanowić odrębną nieruchomość nie musi być lokal mieszkalny, może to być także lokal o innym przeznaczeniu np. garaż.

Ustawa o własności lokali reguluje podstawowe zasady zarządzania współwłasnością należącą do właścicieli odrębnych lokali, a takim lokalem może być również garaż. Ogół właścicieli garaży, z których choćby jeden został wyodrębniony (ma status odrębnej nieruchomości i odrębną księgę wieczystą), też nazywany jest wspólnotą mieszkaniową (tzw. wspólnotą garażową), nawet wówczas, gdy wśród lokali nie ma żadnego mieszkania. Jeżeli zatem tego rodzaju wspólnota garażowa będzie wnioskować o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, to obowiązują ją takie same procedury jak w przypadku wspólnoty mieszkaniowej i jej zarząd powinien poinformować pozostałych członków o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm., dalej: uop) nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez zezwolenia. W takiej sytuacji usunięcie drzewa następuje na podstawie zgłoszenia (art. 83f ust. 4 uop).


Mateusz Górski

Scroll to Top