VAT od użytkowania dodatkowych pomieszczeń

Czy opłaty za dodatkowe pomieszczenia służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, pobierane przez spółdzielnie od osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT?

 

Używanie dodatkowych pomieszczeń podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27, dalej: usm), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Należy również wskazać, że przytoczony wyżej art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, dalej: ustawa o VAT) wskazuje grupę osób, w przypadku których świadczenie przez spółdzielnie mieszkaniowe czynności, za które pobierane są opłaty na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 4 cyt. usm, jest zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Zwolnienie to odnosi się wyłącznie do czynności wykonywanych przez spółdzielnię w związku z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że lokalem, zgodnie z art. 2 ust. 1 usm, jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85 poz. 388).

Przedstawiona powyżej analiza przepisów prowadzi do wniosku, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych oraz osób niebędących członkami, jeżeli pobierane przez te spółdzielnie opłaty dotyczą samodzielnych lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe w związku z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych (tj. opłat eksploatacyjnych). Oznacza to, że uiszczane przez:

  • właścicieli lokali mieszkalnych będących i niebędących członkami spółdzielni oraz
  • osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu będące i niebędące członkami spółdzielni

opłaty czynszowe za korzystanie z dodatkowych pomieszczeń pokrywające koszty związane z eksploatacją i utrzymywaniem nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni, pobierane na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 4 usm, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Wobec powyższego opłaty za dodatkowe pomieszczenia, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców i są pobierane przez spółdzielnie, na podstawie art. 4 ust. 2 usm, od osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz odrębną własność lokalu, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

 

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radca prawny

Scroll to Top