Ulga na złe długi u zarządcy nieruchomości

Zarządcy nieruchomości, jak inni podatnicy mogą być uprawnieniu (zobowiązani) do korzystania z ulgi na złe długi. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

 Po stronie wierzyciela ulga na złe długi polega na uprawnieniu do zmniejszenia kwoty podatku w przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Stosownie do art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT).

Uwaga: Organy podatkowe akceptują, iż w przypadku umownej zmiany terminu płatności (przed upływem 150 dni od pierwotnie ustalonych terminów płatności) poprzez jego wydłużenie w drodze obustronnego porozumienia (ugody), jeśli w porozumieniu tym zawarta zostanie zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, ten termin będzie właściwym do liczenia okresu, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2017 r., 0112-KDIL1-1.4012.303.2017.1.RW).

Podatnik wierzyciel, w przypadku wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, ma  prawo do korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Korekta ta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie (zob. art. 89a st. 3 ustawy o VAT). Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje tej korekty,  zawiadomić o korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (zob. art. 89a ust. 5 ustawy o VAT). Zawiadomieni tego dokonuje się na druku VAT-ZD.

Wierzyciel, może skorzystać, z ulgi na złe długi, stosownie do art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

– dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

– na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się tej korekty:

  1. a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

– od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Przykład: Zarządca nieruchomości (wierzyciel) wierzytelności wystawił fakturę za wykonane usługi na rzecz kontrahenta (dłużnik) na kwotę 1 230 zł, w tym VAT: 230 zł w dniu 24 stycznia 2019 r. z terminem płatności do 31 stycznia 2019 r. Faktura nie została w ogóle uregulowana do 1 maja 2019 r. 1 maja upłynął 90 dniowy termin, a tym samym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Na dzień dokonania dostawy, a także na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji VAT-7, w której dokona tej korekty podatku należnego w trybie ulgi na złe długi wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. W stosunku do tej wierzytelności zarządca nieruchomości może skorzystać z ulgi na złe długi i pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę 230 zł w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. do deklaracji tej powinien załączyć informację VAT-ZD, w której wskaże dłużnika.

Wariant alternatywny:  W sytuacji, gdyby w powyższym przypadku dłużnik  do 1 maja 2019 r . zapłacił połowę należności, to wierzyciel byłby uprawniony do skorygowania w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. podatku należnego tylko o kwotę 115 zł.

Ważne: W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano tej korekty, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (zob. art. 89a ust. 4 ustawy o VAT).

Przykład: Załóżmy, iż w naszym przykładzie wierzyciel (zarządca nieruchomości) w stosunku do tej wierzytelności skorzystał w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. z ulgi na złe długi. Natomiast w lipcu 2019 r.:

– sprzedał przedmiotową wierzytelność za kwotę 615 zł – w deklaracji VAT-7 za lipiec 2019 r. wierzyciel musi zwiększyć kwotę podatku należnego o kwotę 230 zł

– dłużnik uregulował połowę wierzytelność, tj. kwotę 615 zł – w deklaracji VAT-7 za lipiec 2019 r. wierzyciel musi zwiększyć kwotę podatku należnego o kwotę 230 zł.

 

 

Scroll to Top