Protokół a termin zaskarżenia uchwały

Fakt uzyskania protokołu z zebrania wspólnoty sąd uznał za kwestię wtórną z uwagi na dokładne wskazanie treści uchwał i wyników głosowania. W związku z czym oddalił powództwo, uznając, że analiza zarzutów stawianych zaskarżonym uchwałom nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia.


Sąd orzekł, iż w świetle ustalonych okoliczności faktycznych powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na uchybienie przez stronę powodową terminowi 6 tygodni wynikającemu z art. 25 ust. 1a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl). Zgodnie z art. 25 ust. 1 uwl właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Natomiast na podstawie art. 25 ust. 1a uwl powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Termin określony w art. 25 ust. 1a uwl jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie może zostać przywrócony ani przedłużony. Przed upływem tego terminu należy nie tylko wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały, ale też przedstawić wszystkie zarzuty, które uzasadniają żądanie jej uchylenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 75/16). W przedmiotowej sprawie powód o treści zaskarżonych uchwał dowiedział się 12 sierpnia 2022 r., a więc termin zawity 6 tygodni upłynął 23 września 2022 r. Fakt uzyskania protokołu z zebrania wspólnoty przez powoda 18 listopada 2022 r., co powód wskazywał jako zdarzenie powodujące początek biegu terminu zawitego, sąd uznał za kwestię wtórną z uwagi na dokładne wskazanie treści uchwał i wyników głosowania w informacji z 12 sierpnia 2022 r. W związku z powyższym sąd oddalił powództwo, uznając, iż analiza zarzutów stawianych zaskarżonym uchwałom nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia.


Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 września 2023 r., sygn. akt I C 29/23

Oprac. PB


Komentarz

W odniesieniu do powyższego orzeczenia warto przywołać uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 722/17), zgodnie z którym termin podany w art. 25 ust. 1a uwl dotyczy także kwestii powoływania się na jedną z przesłanek uchylenia uchwały, jak i argumentacji uzasadniającej jej spełnienie się. W judykaturze prezentowane jest stanowisko opowiadające się za prekluzją (prekluzja ograniczenie czasowe, w którym strony mogą zgłaszać swoje twierdzenie i dowody w trakcie postępowania cywilnego) zgłaszania podstaw zaskarżenia, jak i zarzutów stawianych objętych pozwem uchwałom. Zapoczątkowane zostało ono wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 lutego 2004 r. (sygn. akt I ACa 1297/03), a następnie zostało powielone w orzeczeniach tego sądu z 30 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 1116/12) i z 10 maja 2016 r. (sygn. akt I ACa 75/16) oraz w wyrokach Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 czerwca 2016 r. (sygn. akt V ACa 792/15) i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 14 stycznia 2016 r. (sygn. akt I ACa 1585/15). W kwestii tej odmiennie jednak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I CSK 540/10), podważając argumentację prezentowaną w szczególności w pierwszym z wymienionych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie i stwierdzając w sposób jednoznaczny, że nie można przyjąć, iż ewentualna prekluzja w zakresie powoływania podstaw zaskarżenia do sądu uchwały właścicieli lokali wynika w drodze analogii z interpretacji przyjętej w orzecznictwie dla art. 88 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93). Sąd Najwyższy wskazał, że rozpoznając powództwo oparte na art. 25 uwl, sąd dokonuje badań i ustaleń okoliczności uzasadniających uchylenie uchwały według stanu na dzień jej podjęcia. Nie ma natomiast przeszkód do tego, by po wytoczeniu powództwa powoływać nowe podstawy zaskarżenia po upływie terminu 6 tygodni. Przeciwna wykładnia art. 25 ust. 1 uwl mogłaby skłaniać właścicieli zaskarżających uchwały do powoływania nawet wszystkich czterech wskazanych w tym przepisie podstaw.


Piotr Brogowski

Scroll to Top