Obowiązkowy fundusz garażowy?

Pytanie. Czy należy ustanawiać fundusz remontowy dla garażu, który posiada oddzielną księgę wieczystą? Czy środki wpłacane powinny być na oddzielne konto niż fundusz remontowy części wspólnych?


Odpowiedź. Ani ustawa o własności lokali, ani Kodeks cywilny nie obligują wspólnoty do utworzenia jakiegokolwiek funduszu. Fakt, że większość wspólnot tworzy fundusze celowe, ma uzasadnienie czysto praktyczne, a nie formalno-prawne.


Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: uwl) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra (art. 13 ust. 1 uwl). Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy (art. 14 uwl). Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 uwl).

Ustawa o własności lokali w żadnym swoim przepisie nie nakazuje właścicielom lokali utworzenia funduszu remontowego lub jakiegokolwiek innego funduszu celowego, nie reguluje również tej kwestii Kodeks cywilny. W związku z czym utworzenie tego typu funduszy zależy wyłącznie od dobrej woli właścicieli lokali. Wspólnota może sama w uchwałach, w tym w statucie lub regulaminie, ustalić tego typu kwestie, ma w tym zakresie dużą dowolność. Niemniej jednak ograniczona jest  uregulowaną linią orzecznictwa sądowego m.in. w zakresie dysponowania funduszem remontowym, co stanowi przekroczenie zakresu zwykłego zarządu, a więc wymaga podjęcia uchwały.

Nie ulega jednak wątpliwości, że utworzenie funduszu remontowego czy innego funduszu celowego ma duże uzasadnienie praktyczne, ponieważ regularne, z reguły niezbyt wygórowane, składki miesięczne przeznaczane na fundusz remontowy nie stanowią dla właścicieli lokali zbytniego obciążenia, a ich wykorzystanie może okazać się kluczowe w nagłych przypadkach np. uszkodzenia dachu. Dla niektórych właścicieli pokrycie całości kosztów przypadających na ich udział w nieruchomości może stanowić istotne obciążenie budżetu domowego, dlatego utworzenie funduszu remontowego stanowi zabezpieczenie na tego typu sytuacje.


Mateusz Górski

fot. Pixabay

Scroll to Top