Nagrywanie dźwięku w systemie monitoringu

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przepisów RODO przez ośrodek dla osób nietrzeźwych. Polegało ono na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. Oznaczało to przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej. W rezultacie na administratora danych nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.


W ocenie organu nadzorczego żadne przepisy prawa nie upoważniały administratora do przetwarzania danych w zakresie nagrań dźwięku. Nagrywanie dźwięku było w tym przypadku działaniem nadmiarowym, którego nie uzasadniają przepisy zarówno RODO, jak i ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Jak stwierdził w decyzji UODO, rejestrowanie dźwięku to uprawnienie, które jest w prawie krajowym zastrzeżone przede wszystkim dla służb specjalnych, i to tylko w konkretnych sytuacjach. UODO w swojej decyzji wskazał również na dokument Europejskiej Rady Ochrony Danych „Wytyczne 3/19 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo”, które uznają, że zapis audiowizualny stanowi niewątpliwie większą formę ingerencji w prywatność niż sam obraz. Ponadto w wytycznych tych wskazano, że administrator przy wybieraniu rozwiązań technicznych odnoszących się do prowadzonego monitoringu nie powinien wybierać rozwiązań zawierających funkcje, które nie są niezbędne. Do takich zaliczyć można np.: nieograniczone śledzenie ruchów przez kamery, możliwość przybliżenia, transmisja radiowa czy nagrania dźwiękowe. W ocenie UODO administrator nie może powołać się na żadną z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO, a w szczególności na wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c, zgodnie z którą przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Decyzja powyższa zapadła wobec konkretnego podmiotu, ale podniesione w niej argumenty dotyczące nagrywania dźwięku w systemie monitoringu dotyczą wszystkich administratorów danych osobowych, a więc również wspólnot mieszkaniowych.


Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych DKN.5131.51.2021 z 31 maja 2022 r.

Oprac. PB

Scroll to Top