Monitoring wizyjny – na odpowiedzialność wspólnoty

Instalacja systemu monitoringu we wspólnocie mieszkaniowej jest zgodna z prawem, ale pod pewnymi warunkami. To na wspólnocie, a nie na zarządzającym w jej imieniu monitoringiem, ciążą prawa i obowiązki administratora danych osobowych.(…)

Czy jednak wobec braku regulacji ustawowej można założyć, że w przedmiotowej kwestii nie obowiązują żadne reguły? Zdecydowanie nie. W takiej sytuacji musimy bowiem odwołać się do istniejących aktów prawnych, doktryny i rzecznictwa. Pierwszym pytaniem, które należy sobie zadać, jest: czy sama instalacja systemu monitoringu we wspólnocie jest zgodna z prawem? Odpowiedź brzmi – tak, ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I A Ca 4/12 – właściciele lokali mogą wyrazić zgodę na monitoring określonych części wspólnych nieruchomości, tym samym zgadzając się na ograniczenie swojego prawa do prywatności. A zatem decyzję o zastosowaniu monitoringu powinna podjąć wspólnota mocą uchwały.

Z kolei zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 20 marca 2012 r., sygn. akt I ACa 107/12 samo rejestrowanie obrazu klatki schodowej nie jest bezprawne, jednak tylko wtedy, jeśli nagrania nie rozpowszechnia się publicznie. Tak więc np. transmitowanie podglądu z kamer osiedlowego monitoringu wizyjnego do sieci telewizji kablowej, co umożliwia wszystkim odbiorcom nagrywanie i analizowanie obrazu, będzie ewidentnie niezgodne z prawem (tak GIODO w opinii z 9 października 2014 r.).

Wreszcie, zgodnie z dokumentem z 12 października 2012 r. „Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego w działalności Biura GIODO”, istotne znaczenie ma realizacja obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe pozyskane zostały za pomocą wideonadzoru. W dokumencie wskazano, że osoby te muszą mieć świadomość, że w miejscu, w którym się znajdują, prowadzone są czynności wideomonitoringu. Tablice informujące o zainstalowanym monitoringu powinny być widoczne, syntetyczne, umieszczone w sposób trwały w niezbyt dużej odległości od nadzorowanych miejsc. Muszą także wskazywać cele działań nadzoru jak również administratora przetwarzania, natomiast wymiary tablic muszą być proporcjonalne do miejsca, gdzie są umieszczone.

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, że monitoringiem będzie najczęściej administrował podmiot trzeci (a takim wobec wspólnoty jest również zarządca), to wspólnota pozostaje administratorem danych osobowych w sensie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej – uodo) i to na wspólnocie, a nie na zarządzającym w jej imieniu monitoringiem, ciążą prawa i obowiązki administratora danych, czyli podmiotu decydującego o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Działania operatora monitoringu na rzecz wspólnoty są tak długo zgodne z prawem, jak długo znajdują umocowanie w łączącej strony – wspólnotę i operatora – umowie. Taki operator może przetwarzać dane członków wspólnoty tylko jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 uodo, przetwarzanie danych powierzono. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych powinna zawierać określenie celu, w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych, może je przetwarzać oraz zakresu powierzonych do przetwarzania danych. Podmiot ten może bowiem przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. (…)

 

Całość tekstu w numerze 05/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top