Organ administracji zobligowany jest do udostępnienia zarządcy opinii technicznej inwestycji oraz do zrobienia jej kopii.

 

Wspólnota otrzymała zawiadomienie od nadzoru budowlanego o możliwości zapoznania się z materiałami w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wybudowania parkingu obok nieruchomości wspólnoty. Po przeanalizowaniu dokumentów zarządca stwierdził, że parking utrudni dostęp do nieruchomości. Złożył pisemny wniosek o wydanie kopii opinii technicznej budowanej inwestycji. Urząd odmówił, twierdząc, że opinia techniczna nie może być powielana bez zgody autora, i powołał się na prawo autorskie. Czy miał prawo tak postąpić?

 

Jawność postępowania

Odpowiedź na to pytanie nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ organ postąpił niezgodnie z prawem, naruszając fundamentalne zasady postępowania administracyjnego. Podstawową cechą postępowania jest jego jawność. Oznacza to, że wszelka dokumentacja włączona do akt sprawy powinna być udostępniona stronie.

Zgodnie z definicją ujętą w art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm., dalej: kpa). Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Bez wątpienia w przywołanej sprawie wspólnota występuje w charakterze strony. Wynika to już z samego faktu poinformowania jej przez organ o możliwości zapoznania się z materiałami w toczącym się postępowaniu. Ponadto posiada ona interes prawny w sprawie dotyczącej budowanej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości.

W tym miejscu można dostrzec brak konsekwencji w działaniach organu, ponieważ wspólnota została powiadomiona o możliwości wglądu do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowania, a jednocześnie odmówiono jej takiego prawa.

 

Czynny udział w postępowaniu

Kluczową regulacją w zakresie uprawnień strony jest art. 73 § 1 kpa, w którym zostało wskazane, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Powyższy przepis ma charakter gwarancyjny względem ogólnej zasady wyrażonej w art. 10 kpa zobowiązującym organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Przywołany przepis gwarantuje również stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem przez organ ostatecznej decyzji.

Istotą art. 73 § 1 kpa jest co do zasady nieograniczone uprawnienie strony do zapoznania się z aktami sprawy. Ustawodawca w ten sposób zapewnił stronie możliwość czynnego kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez udział w postępowaniu. W odniesieniu do zachowania organu trudno jest więc uznać, że wspólnota mogła skorzystać ze swojego prawa.

 

Paweł Kutrzuba

Kancelaria Radców Prawnych

Paweł Kutrzuba & Jarosław Nogalski

 

Całość tekstu w numerze 01/2020 „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Scroll to Top